Digitale løsninger for hele offentlig sektor

Det er utfordrende å være IKT-sjef i en norsk kommune med ansvar for mer enn 180 ulike IKT-systemer, skriver statssekretær Paul Chaffey i Computerworld.

IKT-styring er komplekst og kompetansekrevende. Når IKT ikke virker rammer det brukerne og gir unødvendig merarbeid. Staten må hjelpe kommunesektoren til å gjøre løsninger bedre og mer sømløse for innbyggere.

Mange kommuner henger etter i digitaliseringen. Riksrevisjonen har gjennomført en undersøkelse av digitalisering av kommunale tjenester. Undersøkelsen er nedslående. Nettbasert selvbetjening er kun mulig for én av de fire undersøkte tjenestene. Det er særlig de små kommunene som henger etter. I følge Riksrevisjonen er tilstrekkelig IKT-kompetanse en utfordring for mange kommuner.

Stat og kommune må samarbeide tettere

Mange oppgaver løses i dag på tvers av statlig og kommunal sektor. Gode offentlige tjenester - for eksempel innenfor helse- og omsorg, arbeid og velferd - forutsetter et godt samarbeid mellom stat og kommune. Gode IKT-løsninger er viktig for å lykkes. Her er offentlig sektor ikke i mål. 

Statsetater har som regel større fagmiljø enn den enkelte kommune. Regjeringen vil at de statlige virksomhetene fremover tar et større ansvar for at det utvikles helhetlige digitale løsninger som ikke bare staten, men også kommunesektoren kan benytte. Et eksempel på dette er tjenesten "Bygg uten å søke" der du kan finne ut om du trenger å søke om å bygge ny garasje. Direktoratet for byggkvalitet har laget tjenesten som kan brukes på nettsidene til den enkelte kommune.

Økt statlig ansvar betyr ikke nødvendigvis at staten skal lage løsninger for kommunene. Men staten skal sørge for at innbyggerne slipper å tenke på om det er stat eller kommune når de logger seg på og skal ha utført en tjeneste. Den digitale samhandlingen må være mest mulig sømløs.

Difi er vårt verktøy i dette arbeidet. Vi har nå gitt Difi i oppdrag å jobbe med å bedre samhandlingen mellom staten og kommunene slik at vi sammen med KS kan vurdere hvordan tiltakene påvirker kommunene og prioritere mellom dem. I første omgang handler det om å få oversikt over alle digitaliseringsinitiativ i staten som vil påvirke kommunene. Etter hvert vil vi sammen med KS prøve ut nye modeller for hvordan stat og kommune kan samarbeide om å skape fremtidens digitale løsninger.

Samarbeid mellom kommuner for å spare kostnader

Selv om staten tar en større rolle, har kommunene et selvstendig ansvar. En undersøkelse utført av Concreto viser at kommunal sektor brukte om lag 7,3 milliarder kroner på IKT i 2014. Større kommuner bruker mindre penger per innbygger. Samtidig er kvalitet på digitale tjenester bedre i de store enn i små og mellomstore kommuner. De minste og mellomstore kommunene må betale over 400 millioner kroner mer hvert år for sine løsninger sammenlignet med større kommuner. Det er med andre ord dyrt å være liten IKT-bruker i kommunesektoren.

Jeg mener disse 400 millionene kan brukes bedre. Gjennom kommunereform og tettere samarbeid mellom kommunene kan vi få det til. Kommunene bør standardisere flere løsninger og ta i bruk felles løsninger på tvers av kommunene. De bør også gå sammen om drift i større datasentre og bruke skyløsninger der det er mulig.

Legger til rette for kommunene

Regjeringen har allerede tatt grep som bidrar til å gjøre det lettere for kommunene å digitalisere tjenester. Når kommuner fra nyttår kan gjøre gratis oppslag i folkeregisteret betyr det rundt 30 millioner kroner spart. ID porten har lenge vært tilgjengelig og 323 kommuner bruker den i dag.

Overgangen til digital postgang vil spare kommunene for post- og administrasjonsutgifter og er et viktig steg på veien mot mer digitale tjenester. Gjennom SvarUt og Digital postkasse er det lagt til rette for at både staten og kommunene kan sende digital post til innbyggerne. Gjennom en ny avtale med KS er også Altinn gjort tilgjengelig for kommunene. Med dette blir det enklere for kommunene å tilby nye nettbaserte selvbetjeningstjenester.

Regjeringens ambisjon er at innbyggere og næringsdrivende i Norge skal ha helhetlige og brukervennlige tjenester på tvers av forvaltningen. Vi er godt i gang med dette arbeidet, men det er fortsatt noen store løft igjen.