Dokument 8:158 S (2017-2018)

Representantforslag om utsatt ikrafttredelse av vedtatte endringer i eigedomsskattelova og presisering av overgangsregel

Regjeringen fremmet i Prop. 1 LS (2017-2018) forslag om endringer i eigedoms­skattelova med virkning fra og med skatteåret 2019. Stortinget sluttet seg til forslaget ved lov 19. desember 2017 nr. 118. I forbindelse med endringene ble det også vedtatt en overgangsregel som forutsetter at det foretas en ny taksering for beregning av et særskilt skattegrunnlag til bruk for overgangsregelen.

I representantforslaget foreslås det at ikrafttredelsen av de nye reglene utsettes til 2020, og at det foretas visse presiseringer i overgangsregelen. Det anføres blant annet at kommunene ikke vil rekke å gjennomføre de nødvendige takseringene til 2019, og at overgangsregelen er uklar på enkelte punkter.

Jeg vil nedenfor gi min vurdering av forslagene.

Skattegrunnlaget for overgangsregelen fremkommer som differansen mellom taksten kommunen bruker i 2018 og den nye taksten på de samme eiendommene for 2019, hvor man ikke skal inkludere «produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner». Det er derfor bare nødvendig å foreta én ny taksering. Denne taksten vil bare omfatte tomt og bygning, herunder maskiner og utstyr som «tjener bygget». Dette siste vil normalt bestå av for eksempel heis og VVS-anlegg i bygget. Jeg legger til grunn at det normalt er produksjonsutstyret mv. som er mest krevende å taksere, og at taksering basert på den nye avgrensningen vil være vesentlig enklere og mindre tidkrevende enn en full taksering av anlegget inkludert maskiner og utstyr som etter de tidligere reglene. De nye takstene skal baseres på markedsverdi, mens man for «verk og bruk» bygde på «gjenanskaffelsesverdien», noe som normalt krever en bredere vurdering. Taksering etter de nye reglene vil kreve mindre spesialkompetanse, og antallet potensielle takstmenn vil øke. Videre viser jeg til at eksisterende takster i mange tilfeller skiller mellom bygninger, tomt og maskiner. Det vil derfor kunne være arbeidsbesparende å basere de nye takstene på disse. Normalt vil det ikke være problematisk å avgjøre hvilke typer utstyr som «tjener bygget», og dette vil også inngå i tidligere takster på bygget. Vanligvis vil det heller ikke være vanskelig å avgjøre hva som utgjør produksjonsutstyr, da dette i mange tilfeller vil være sammenfallende med hva som utgjorde arbeidsmaskiner mv. etter de tidligere reglene.

Så er det også argumentert med at kommunesammenslåingen i de kommunene hvor dette er aktuelt tilsier en utsettelse. Jeg er innforstått med at det i noen tilfeller kan by på utfordringer å skulle samkjøre regelverket for eiendomsskatt i forbindelse med kommunesammenslåinger. Slike problemer løses imidlertid normalt gjennom overgangsordninger med hjemmel i inndelingslova. Kommuner som allerede har vedtatt sammenslåing kan også søke å harmonisere sine regelverk så tidlig som mulig.

Endelig er det anført at overgangsregelen er uklar og derfor bør presiseres. Dette gjelder blant annet med hensyn til om kommuner som i 2018 bare skriver ut eiendomsskatt på «verk og bruk» må utvide utskrivingen til all «næringseiendom» for å kunne benytte overgangsregelen. Etter mitt syn framgår det klart av finanskomiteens innstilling (Innst. 4 L (2017-2018)) og den endringen som ble foretatt i overgangsregelen at det ikke kreves noen slik utvidelse.  Jeg vil imidlertid vurdere om det kan være hensiktsmessig med en ytterligere presisering på dette punktet.

Jeg mener også at det fremgår av innstillingen fra finanskomiteen en klar intensjon om at det skal kunne skrives ut eiendomsskatt på bygning og tomt i tidligere «verk og bruk» i overgangsperioden uten overgang til et mer omfattende utskrivingsalternativ. I separate brev fra Finansdepartementet til KS og NHO av januar i år uttaler departementet likevel at en vil vurdere om det er behov for å fremme forslag om lovendring for å tydeliggjøre dette.

I representantforslaget anføres det også at kommuner som har eiendomsskatt på all næringseiendom må kunne gå over til andre utskrivingsalternativer uten å miste retten til å skrive ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget i overgangsregelen. Etter mitt syn vil dette bare gjelde hvor kommunen går over til et mer omfattende utskrivingsalternativ. Jeg viser her til proposisjonen pkt. 7.1.6, side 118: «Det er bortfallet av inntekter fra kommunens tidligere skattegrunnlag som skal fases ut.

Utskriving av eiendomsskatt etter overgangsregelen forutsetter at kommunen skriver ut eiendomsskatt på verk og bruk i 2018 og opprettholder utskrivingen på disse eiendommene i overgangsperioden. (…)»

  

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen