Regjeringa held fram med å trygge Noreg - styrker forsvarsbudsjettet i nysalderinga 2023

Regjeringa vil styrke Forsvaret med 900 millionar kroner for å halda oppe forsvarsevna og aktivitet som trygger landet.

Forsvaret har driftsutgifter som i aukande grad er valutaeksponert gjennom drifts- og vedlikehaldsavtalar, spesielt knytt til dei nye kampflya og maritime patruljefly. Forsvaret har opplevd store prisaukar på grunn av den svake kronekursen den siste tida, og dessutan høgare utgifter til drivstoff enn det som låg til grunn då budsjettet vart vedteke av Stortinget.

Regjeringen styrker aktiviteten i Forsvaret
Regjeringen styrker aktiviteten i Forsvaret Foto: Ole-Sverre Haugli, Forsvaret

- I dagens tryggingspolitiske situasjon meiner regjeringa det er det viktig å prioritere forsvaret av landet. Vi meiner det er rett prioritering å kompensera for auka utgifter. Dette bidreg til at Forsvaret kan halda oppe viktig aktivitet som nærvær og situasjonsforståing i nærområda våre, seier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp). 

Regjeringen styrker forsvarsbudsjettet
Regjeringen styrker forsvarsbudsjettet Foto: Fredrik Ringnes, Forsvaret

Regjeringa foreslår også midlar til skadeutbetring av FFis lokale på Kjeller etter ekstremvêret Hans og dekning av Forsvarets meirutgifter for evakuering av norske borgarar frå Sør-Sudan og bistand i samband med jordskjelvet i Tyrkia.

- Regjeringa har valt å skjerma Forsvaret trass i større utgifter i 2023 enn planlagt, og prioriterer Forsvaret betydeleg i nysalderinga, seier Gram.

Aktivitetsnivået til Forsvaret er høgt i 2023. I tillegg til å vareta beredskap i Noreg gjennom patruljering av dei store havområda våre og nærvær og grensekontroll i nord bidreg Forsvaret til NATO sitt felles forsvar i mellom anna Litauen. I 2023 har Forsvaret også gjort ein stor innsats med trening av ukrainske soldatar.

- Forsvaret har store oppgåver i ei krevjande tid. Det er avgjerande at me klarer å halda oppe beredskap i Noreg, at vi bidreg inn i NATO-alliansen og at vi støttar Ukraina i forsvarskampen deira, seier Gram. 

Soldater fra HV har trent opp ukrainske soldater i operasjon Interflex
Soldater fra HV har trent opp ukrainske soldater i operasjon Interflex Foto: Karen Gjertrang, Forsvaret

Løyvinga er ein eingongsauke i den generelle driftsløyvinga. Regjeringa foreslår også at auka utgifter i forsvarssektoren blir handterte gjennom omprioritering frå investering til drift, og dessutan at den mest avgjerande aktiviteten blir prioritert. Samla foreslår regjeringa ein auke av forsvarsbudsjettet for 2023 på om lag 861 mill. kroner i nysalderinga av 2023-budsjettet.