En forsvarlig ramme for vindkraft i Norge

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg og klima- og miljøminister Ola Elvestuen hadde dette innlegget på trykk i Bergensavisen 23. mai 2019.

Vindkraftutbygging i Norge har skapt stor debatt. Det er viktig at folk engasjerer seg i viktige samfunnsspørsmål. I landet vårt har vi både mange og viktige naturverdier, og noen steder svært gode forutsetninger for å produsere lønnsom vindkraft. Samtidig skal vi ivareta friluftsliv, kulturmiljøer, urørt natur og dyreliv. Spørsmålet om vi skal bygge ut vindkraft handler derfor om å veie ulike hensyn.

For at vi skal stå bedre rustet til å gjøre gode vurderinger, har Olje- og energidepartementet bedt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utarbeide forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land i Norge. Basert på et oppdatert kunnskapsgrunnlag, med mange innspill blant annet fra Miljødirektoratet og Riksantikvaren, peker NVE ut de områdene direktoratet mener er mest egnet for vindkraft. I hele landet har NVE foreslått 13 områder, fire av disse på Vestlandet. 

Det er viktig å sørge for at verdifull natur og kulturminner ikke går tapt. Å styre lokaliseringen bort fra verdifulle og sårbare områder er derfor et viktig formål med nasjonal ramme for vindkraft. Regjeringen ønsker å legge til rette for lønnsom utbygging av fornybar energi der ulempene for samfunnet ikke overstiger fordelene. Vindkraft er et komplement til vannkraften, og kan bidra til verdiskaping, arbeidsplasser og ren energi til stadig flere samfunnssektorer. Men vindkraften har også negative virkninger.

Noen hevder at NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft er en storstilt utbyggingsplan. Det er ikke riktig. Det skal ikke være fritt fram for å bygge vindkraft her. Formålet er å bedre styre utviklingen av vindkraft, basert på vurderinger av vindressurser, nettkapasitet og miljø- og andre samfunnsinteresser. Også innenfor de områdene som blir utpekt vil det være betydelige arealer som ikke egner seg for vindkraft, og det skal på akkurat samme måte som alle lignende saker være konsesjonsbehandling i den konkrete saken hvor lokale forhold skal vurderes grundig.

For å gjøre gode vurderinger og avveiinger er det viktig med regional og lokal kunnskap i tillegg til vurderingene som er gjort. Her vil NVE og Miljødirektoratet fortelle om sine vurderinger i regionen, og allerede der blir det mulighet å komme med innspill til NVEs forslag. Høringsfristen for skriftlige innspill er satt til 1. oktober.  

23. mai holdes det et innspillsmøte i Bergen. Her vil NVE og Miljødirektoratet fortelle om sine vurderinger i regionen, og allerede der blir det mulighet å komme med innspill til NVEs forslag.

Hva som blir regjeringens anbefaling og politikk for vindkraft på land vil bli fastlagt i slutten av denne prosessen. Vi håper derfor flest mulig deltar på innspillsmøtene og i høringen.