Endringer i finansforetakslovens regler bl.a. om utdelinger fra finansforetak trer i kraft 1. juli 2024

Kongen i statsråd har i dag vedtatt at endringer blant annet i reglene om utdeling av utbytte fra finansforetak som er organisert som aksje- og allmennaksjeforetak, skal tre i kraft 1. juli 2024.

Stortinget vedtok 14. mars 2024 endringer i finansforetaksloven. Vedtaket er basert på finanskomitéens forslag til lovvedtak, jf. Innst. 204 L (2023–2024), som igjen bygget på et forslag i Prop. 13 L (2023–2024).

Dagens vedtak innebærer at endringene i finansforetaksloven §§ 10-6 første ledd annet punktum og 20-32 trer i kraft 1. juli 2024. De andre lovendringene trer i kraft 1. januar 2025.

Les mer her: