Endringer i lover og forskrifter fra 1. juli 2021 fra Samferdselsdepartementet

Her er en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. juli 2021 på Samferdselsdepartementets ansvarsområde.

Lovdata publiserer fortløpende nye lover og forskrifter fra Samferdselsdepartementet i Norsk Lovtidend. Merk: Enkelte endringer i denne oversikten mangler henvisninger til Lovdata på publiseringstidspunktet - oversikten vil bli oppdatert.

Endringer i forskrift om offentlig parkeringsgebyr og forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker

Endringene trer i kraft 1. juli. 2021. Endringene medfører at det kan ilegges gebyr og forenklet forelegg ved overtredelser av nye skilt som kan settes opp for å regulere bruken av el-sparkesykler og andre små elektriske kjøretøy. Det kan ilegges parkeringsgebyr ved overtredelser av skiltet sone med parkeringsforbud, og det kan ilegges forenklet forelegg ved overtredelser av skilt om innkjøringsforbud, bruksforbudssone og fartsgrensesone.

Endringer i jernbaneloven for å gjennomføre EUs fjerde jernbanepakke

Lovendringene trådte i kraft 11. juni 2021. Lovendringene omhandler trafikkeringsrett på det nasjonale jernbanenettet, tilsyn, overtredelsesgebyr og saksbehandlingsgebyr. Videre gis Samferdselsdepartementet myndighet til å fastsette forskrifter om de tekniske og sikkerhetsmessige kravene som er en del av EUs fjerde jernbanepakke, blant annet forskrift som regulerer virksomheten til EUs jernbanebyrå (ERA). Statens jernbanetilsyns rolle som sikkerhetsmyndighet og markedsovervåkingsorgan er tydelig forankret i den norske jernbaneloven.

Forskrift om endring i forskrift om bruk av sjøtrafikksentralenes tjenesteområde og bruk av bestemte farvann (sjøtrafikkforskriften)

En endring i sjøtrafikkforskriften trådte i kraft 1. juni 2021, og innebærer at nye Kinn tjenesteområde er etablert. I tillegg gjør forskriften endringer i sjøtrafikkforskriften om rutetiltak i Norges økonomiske sone. Rutetiltakene innebærer at skipstrafikk som medfører forurensningsfare flyttes lenger ut fra kysten. Dette bidrar til å redusere faren for ulykker og gir i tillegg bedre tid til å treffe nødvendige tiltak ved eventuelle hendelser. Blant de viktigste endringene er harmonisering av virkeområdet for de ulike rutetiltakene, utvidelse av reglene slik at de også skal gjelde for fartøy med radioaktive stoffer og unntak for passasjerfartøy som går i en fast rute med hyppige anløp mellom de samme havnene.

Lov om opphevelse av lov 21. juni 2002 nr. 44 om tilbud av grunnleggende banktjenester gjennom Posten Norge AS' ekspedisjonsnett

Loven trer i kraft 1. juli 2021. Posten Norge har vært pålagt å tilby grunnleggende banktjenester i sitt landpostnett. Den begrensede bruken av disse tjenestene i landpostnettet, manglende muligheter for avtale mellom Posten Norge og bank om videre drift og muligheten for alternative løsninger på Internett, bidrar til at lov om tilbud av grunnleggende banktjenester gjennom Posten Norge AS' ekspedisjonsnett nå oppheves.