Endringer i lover og forskrifter fra 1. juli 2022 fra Kunnskapsdepartementet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Endringer i friskoleloven

Stortinget har vedtatt endringer i friskoleloven. Endringene innebærer å endre lovens tittel til privatskoleloven , samt å oppheve de to godkjenningsgrunnlagene profilskoler og private yrkesfagskoler. Videre er det foretatt en justering i bestemmelsen om godkjenning av skoler som gir videregående opplæring i tradisjonshåndversfag. Endringene trådte i kraft 15. juni 2022.     

Midlertidige endringer i opplæringsloven og barnehageloven som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina

Stortinget har vedtatt midlertidige endringer i opplæringsloven og barnehageloven. De midlertidige endringene trådte i kraft 15. juni og skal gjelde til 1. juli 2023.

Det gjøres en midlertidig utvidelse av den absolutte fristen for når retten til fullverdig grunnskoleopplæring skal oppfylles, fra én til tre måneder, og en forskriftshjemmel for å gi mulighet til ytterligere utvidelse. Kravet om at retten skal oppfylles så raskt som mulig, foreslås ikke endret.

I barnehageloven innføres det to midlertidige forskriftshjemler slik at det kan åpnes for midlertidige godkjenninger av barnehager og barnehageplasser. 

12 timer gratis SFO for elever på første årstrinn

Fra 1. august skal kommunen gi fritak fra foreldrebetaling for 12 timer per uke for elever på 1. årstrinn som har plass i skolefritidsordningen.

Endringer i barnehageloven

Fra 1. juli 2022 får statsforvalteren hjemmel for å kunne føre tilsyn med om kommunene oppfyller kravene til likebehandling og uavhengighet. Videre får Utdanningsdirektoratet hjemmel for å kunne føre tilsyn med om barnehagene oppfyller kravet om å ha internkontroll etter barnehageloven § 9 for å sikre at kravene i barnehageloven kapittel V med forskrifter følges.

For private barnehager blir det fra 1. juli 2022 innført et forbud mot å ta opp lån på andre måter enn i finansforetak. Forbudet gjelder kun nye lån og det omfatter ikke kortsiktig gjeld i forbindelse med den daglige driften.

Endringer i velferdstjenestelovgivningen

Stortinget har vedtatt endringer i 14 lover på velferdstjenesteområdet. Blant annet blir lovbestemmelsene om samarbeid og individuell plan harmonisert og styrket, det innføres en plikt for kommunen til å samordne samarbeidet mellom de ulike velferdstjenestene og en rett til barnekoordinator for familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne.

Lovendringene trer i kraft 1. august 2022.

Nye forskrifter om barnehage og skole i Longyearbyen

Forskrift om barnehagevirksomhet i Longyearbyen og forskrift om grunnskoleopplæring og videregående opplæring i Longyearbyen ble fastsatt av Kongen i statsråd 17. juni 2022. Forskriftene klargjør hvilke regler som skal gjelde for barnehage og skole i Longyearbyen på Svalbard. Forskriftene trer i kraft 1. august 2022.