Nyheter

Endringer i myndighet til å avgjøre konsesjonssaker

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt endringer i forskrift om overføring av myndighet til kommunene m.fl. Fra i dag har statsforvalteren myndigheten til å avgjøre konsesjonssaker der søker er selskap med begrenset ansvar.

Forslaget er en oppfølging av Hurdalsplattformen. I plattformen er det lagt til grunn at regjeringen vil nekte aksjeselskap konsesjon på eiendommer som er underlagt boplikt, og vurdere om statsforvalteren skal ha kompetanse til å gi konsesjon i disse sakene.

– Dette er første steg i prosessen der vi ser på endringer i konsesjonsregelverket. Jeg er fornøyd med at vi nå får flyttet avgjørelsesmyndigheten i konsesjonssaker der søker er aksjeselskap, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Om lag 60 prosent av kommunene har ikke behandlet en eneste sak der søker er et aksjeselskap i løpet av de siste fem årene. Det kan derfor være vanskelig for kommunene å opparbeide seg tilstrekkelig kompetanse i disse sakene. Ved å flytte kompetansen til statsforvalteren, kan det legges til rette for en mer lik praktisering av regelverket.

De siste årene har det vært en økning i saker som gjelder konsesjon for erverv av eiendommer til aksjeselskaper, og det er gitt konsesjon i ca. 80 prosent av disse sakene.

– Det er et mål at landbrukseiendommer i størst mulig grad eies av fysiske personer som bor der og driver eiendommen. Dette er viktig for å sikre et landbruk over hele landet. Da kan vi ikke ha en praksis hvor antallet aksjeselskaper som får konsesjon øker, sier Sandra Borch.

Endringen i forskriften gjelder bare saker hvor selskaper med begrenset ansvar søker konsesjon. Kommunene skal fortsatt ha avgjørelsesmyndigheten i konsesjonssaker i alminnelighet. Kommunen vil dessuten fortsatt ha oppgaver i forbindelse med sakene som omfattes av endringen, ettersom de skal utrede sakene og gi uttalelse til statsforvalteren.