Starter endringer i konsesjonsregelverket

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Landbruks- og matdepartementet har i dag sendt på høring et forslag om endring i forskrift om overføring av myndighet til kommunene m.fl. på høring.

Forslaget er en oppfølging av Hurdalsplattformen. I plattformen er det lagt til grunn at regjeringen vil nekte aksjeselskap konsesjon på eiendommer som er underlagt boplikt, og vurdere om statsforvalteren skal ha kompetanse til å gi konsesjon i disse sakene.

– Den foreslåtte endringen er første steg i en prosess der vi ser på endringer i konsesjonsregelverket. Jeg er fornøyd med at vi nå får ut på høring å flytte avgjørelsesmyndigheten i konsesjonssaker der søker er aksjeselskap, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Når et aksjeselskap har fått konsesjon for ervervet av eiendommen, kan hele eller deler av aksjeporteføljen senere overdras konsesjonsfritt til både norske og utenlandske hender. Dermed har det offentlige ikke lenger kontroll med hvem som reelt eier eiendommene, og på denne måten oppstår det heller ikke boplikt.

– Regjeringen er opptatt av å ha kontroll på hvem som reelt eier eiendommene for å sikre boplikt på landbrukseiendommer, men også sikre nasjonalt eierskap. Oppkjøpet av Meraker Brug i sommer er et eksempel på at regjeringen ønsker at arealer i Norge skal eies av det norske folk og ikke store utenlandske selskap, sier Sandra Borch.

Om lag 60 pst. av kommunene har ikke behandlet en eneste sak der søker er et aksjeselskap i løpet av de siste fem årene. Det kan derfor være vanskelig for kommunene å opparbeide seg tilstrekkelig kompetanse i disse sakene. Ved å flytte kompetansen til statsforvalteren, kan det legges til rette for en mer lik praktisering av regelverket.

De siste årene har det vært en økning i saker som gjelder konsesjon for erverv av eiendommer til aksjeselskaper, og det er gitt konsesjon i ca. 80% av disse sakene.

– Det er et mål at landbrukseiendommer i størst mulig grad eies av fysiske personer som bor der og driver eiendommen. Dette er viktig for å sikre et landbruk over hele landet. Da kan vi ikke ha en praksis hvor antallet aksjeselskaper som får konsesjon øker, sier Sandra Borch.

Fristen for høringsinnspill er 21. mars 2023.