Nordisk forsvarsministermøte på Færøyene:

Et nytt kapittel for nordisk forsvarssamarbeid

– Verden står overfor alvorlige sikkerhetsutfordringer, og det internasjonale systemet blir stadig satt på prøve. Vi styrker derfor det nordiske forsvarssamarbeidet for å bidra til alliert sikkerhet i årene som kommer, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

De nordiske forsvarsministrene undertegnet i dag en felles visjon for utviklingen av det nordiske forsvarssamarbeidet mot 2030

– Denne uka ble et historisk NORDEFCO-møte gjennomført, hvor alle deltakerlandene er medlemmer i NATO. I Norden deler vi en felles historie og geografi, samt grunnleggende verdier og sikkerhetsinteresser. Nå er vi også alle medlemmer i samme allianse, sier Gram.

Forsvarssamarbeidet har utviklet seg over tiår, og førte til etableringen av det nordiske forsvarssamarbeidet (NORDEFCO) i 2009. Siden har vi sett en rekke utfordringer mot vår felles sikkerhet.

– Det har nå gått mer enn to år siden Russlands brutale fullskala invasjon av Ukraina, og over ti år siden den ulovlige annekteringen av Krim. Det ukrainske folket har demonstrert enorm motstandskraft, mot og dyktighet i møte med den russiske aggresjonen. De kjemper for oss alle – for frihet, selvbestemmelse og demokrati. Derfor er det vår plikt å fortsette å støtte Ukraina, med militært utstyr, trening, humanitær og finansiell støtte – så lenge som nødvendig, sier forsvarsministeren.

Les den nye visjonen for det nordiske forsvarssamarbeidet nederst i nettsaken.

Nå er alle de nordiske landene medlemmer av NATO (alle flaggene vises som illustrasjon)
Nå er alle de nordiske landene medlemmer av NATO. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

Vi er enige om å styrke det nordiske forsvarssamarbeidet på følgende områder:

 1. Strategisk dialog og konsultasjoner om aktuelle spørsmål og sikkerhetssituasjonen, inkludert samarbeid om situasjonsforståelse og eskalasjonshåndtering.
 2. Evne til å gjennomføre og kommandere kombinerte fellesoperasjoner, gjennom felles operasjonsplanlegging, som utfyller nasjonal og alliert planlegging.
 3. Vertsnasjonsstøtte og logistisk støtte for å muliggjøre felles operasjoner og legge til rette for alliert militær støtte og forsterkning.
 4. Militær mobilitet til, mellom og gjennom de nordiske landene ved å sikre minst mulig restriksjoner på bevegelse.
 5. Kapasiteter, basert på strategiske og operative krav, i tråd med NATO-prosesser og muligheter i forhold til EU-verktøy og initiativer.
 6. Samarbeid om forsvarsmateriell for økt utskiftbarhet, inkludert felles anskaffelser, basert på kapasitetsutvikling og krav, i tråd med NATO-prosesser, NORDEFCO-operative behov, og muligheter i forhold til EU-verktøy og initiativer.
 7. Militær forsyningssikkerhet for forbedret motstandsdyktighet, f.eks. ved å styrke den nordiske forsvarsindustrielle basen.
 8. Et totalforsvar for å sikre tilstrekkelig støtte fra alle samfunnssektorer til forsvarssektoren i alle trusselscenarioer og situasjoner.

– Vårt felles bidrag til NATOs avskrekking og forsvar – gjennom vår geografi, kapasiteter og styrker – er betydelig. Det nordiske samarbeidet bidrar til å styrke NATOs stilling i Nord-Europa og legger til rette for et sterkt regionalt bidrag til sikkerheten for alliansen som helhet, avslutter Gram.

 

The Nordic countries are committed to strengthening the deterrence and defence of the Nordic region and the Euro-Atlantic Area. The Nordic countries are prepared and able to conduct combined joint military operations to manage both present and future challenges together and with allies of the North Atlantic Treaty Organisation. Nordic Defence Cooperation complements and contributes to European and transatlantic security and collective defence.

The Nordic countries share fundamental values and security interests. Nordic defence cooperation has developed through the NORDEFCO framework, bilateral arrangements and trilateral initiatives. Closer defence cooperation between the Nordic countries strengthens security and defence, promotes regional security and stability, facilitates crisis management, and strengthens the military capabilities. The Nordic countries continue to enhance cooperation on total defence to improve resilience.

Aligning Nordic defence cooperation with NATO supports and contributes to the collective defence of the Alliance. As NATO members, the Nordic countries are committed to assist each other and other allies. Furthermore, the Nordic countries will align defence capabilities in accordance with national interests and defence responsibilities in NATO.

Nordic defence cooperation will enhance NATO’s posture in Northern Europe and contribute to the security of the Alliance as a whole. Nordic defence cooperation is aligned with NATO planning and concepts. Furthermore, Nordic defence cooperation complements and adds value to the EU, bilateral defence arrangements, and regional cooperation formats such as the Joint Expeditionary Force.

Objectives

To operationalise this Vision, by 2030 Nordic defence cooperation will be enhanced in the following areas (not limited to):

 1. Strategic dialogue and consultations on current issues and the security situation, including cooperation on situational awareness and escalation management
 2. Ability to conduct, and command, combined joint operations, through common operations planning, complementary to national and allied planning
 3. Host Nation Support and logistical support to enable common operations and facilitate allied military support and reinforcement
 4. Military mobility to, between and through the Nordic countries by ensuring minimal restrictions of movement
 5. Capabilities, based on strategic and operational requirements, in alignment with NATO processes, and opportunities in relation to EU tools and initiatives
 6. Defence materiel cooperation for increased interchangeability, including joint acquisitions, based on capability development and requirements, in alignment with NATO processes, NORDEFCO operational needs, and opportunities in relation to EU tools and initiatives
 7. Military security of supply for improved resilience e.g. by strengthening the Nordic defence industrial base
 8. Total defence to secure adequate support from all sectors of society to the defence sector in all threat scenarios and situations

Where appropriate, other relevant actors will be included or coordinated with.

 

 

 

 

 

Tórshavn, the 30th of April 2024,

 

_____________________________________________
Troels Lund Poulsen
Minister of Defence of Denmark
For the Ministry of Defence of Denmark

 

_____________________________________________
Antti Häkkänen
Minister of Defence of Finland
For the Ministry of Defence of Finland

 

_____________________________________________
Thórdís Kolbrún Reykfjörd Gylfadóttir
Minister for Foreign Affairs of Iceland
For the Ministry for Foreign Affairs of Iceland

 

_____________________________________________
Bjørn Arild Gram
Minister of Defence of Norway
For the Ministry of Defence of Denmark

 

_____________________________________________
Pål Jonson
Minister for Defence of Sweden
For the Ministry for Defence of Sweden