EU-høring om justering av størrelsesgrenser i regnskapsdirektivet

EU-kommisjonen har sendt på høring utkast til endringer i definisjonene av foretak etter størrelse i regnskapsdirektivet. Formålet er å justere grensene for inflasjon. Høringsfristen er 6. oktober 2023. Finansdepartementet oppfordrer norske interessenter til å gi innspill i høringen.

EU-kommisjonen har sendt på høring utkast til endringer i størrelseskategoriene i regnskapsdirektivet for å justere for inflasjon. Foretak kategoriseres i direktivet etter størrelsesgrenser for salgsinntekt, balansesum og antall ansatte som mikroforetak eller små, mellomstore eller store foretak. Direktivet kategoriser konsern på samme måte.

For å justere for inflasjon skal EU-kommisjonen minst hvert femte år evaluere og ved behov endre terskelverdiene gjennom såkalte delegerte rettsakter. Terskelverdiene har ikke blitt endret siden regnskapsdirektivet ble vedtatt i 2013.

Terskelverdiene i regnskapsdirektivet for små foretak og konsern er gjennomført i definisjonen av små foretak i regnskapsloven § 1-6. Øvrige definisjoner av foretak og konsern etter størrelse i regnskapsdirektivet er ikke gjennomført i regnskapsloven. Verdipapirlovutvalget har i «NOU 2023: 15 Bærekraftsrapportering» foreslått å gjennomføre de øvrige størrelsesdefinisjonene i direktivet i regnskapsloven. Utvalgets utredning har vært på høring, med høringsfrist 4. september 2023.

Fristen for å gi innspill til EU-kommisjonens utkast er 6. oktober 2023. Finansdepartementet oppfordrer norske interessenter til å gi innspill via EU-kommisjonens høringsportal. Dersom det er forhold av særlig betydning for norske interesser som Finansdepartementet bør være oppmerksom på, ber departementet om innspill innen 28. september. Departementet tar også gjerne imot kopi av høringsinnspill fra norske interessenter. Innspill sendes på e-post til postmottak@fin.dep.no. Merk oversendelsen med saksnummer 21/4280.

Les mer: