Evalueringsrapporter på orkester- og scenekunstfeltet

Kulturdepartementet mottok 18. juni to evalueringsrapporter. På orkesterfeltet er Oslo-Filharmonien og Kristiansand Symfoniorkester/Opera Sør evaluert og på teaterfeltet er Den Nationale Scene, Agder Teater og Teatret Vårt i Molde evaluert.

Evalueringene dekker fireårsperioden 2011-2014 og legger særlig vekt på kunstnerisk kvalitet og effektiv ressursutnyttelse.

Rapporten "I takt med tiden" en evaluering av Oslo-Filharmonien og Kristiansand Symfoniorkester/Opera Sør

Rapporten "Riktig eller viktig?" en evaluering av Den Nationale Scene, Agder Teater og Teatret Vårt

Det departementsoppnevnte ekspertpanelet for orkesterevalueringene har bestått av Sten Cranner (leder), Audun Hasti, Gro Bergrabb og Hild Borchgrevink. Det departementsoppnevnte ekspertpanelet for teaterevalueringene har bestått av Nils Johnson (leder), Beate Stang Aas, Ingjerd Egeberg og Eirik Nilssen Brøyn.

Bakgrunn

Høsten 2012 ble det utarbeidet en pilot for evaluering av scenekunstinstitusjoner i samarbeid med Norsk Teater- og Orkesterforening. Dette er den andre evalueringsrapporten på orkesterfeltet og den tredje rapporten på teaterfeltet.

Kulturdepartementet gjennomfører periodiske evalueringer hvor kvalitativ utvikling står sentralt. I St. meld. nr. 32 (2007–2008) Bak kulissene varslet Kulturdepartementet innføringen av periodiske evalueringer på musikk- og scenekunstfeltet. Slike evalueringer er omtalt i senere budsjettproposisjoner, senest i Prop. 1 S (2012–2013), og i tilskuddsbrev til institusjoner på Kulturdepartementets budsjett.

 

 

Til toppen