Fiskeregler for Tanavassdraget 2024-2031: mer bærekraftig regulering av laksefisket

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Klima- og miljødepartementet sender på høring forslag til endrede fiskeregler for Tanavassdraget for perioden 2024-2031. Fiskereglene inneholder nye regler om laksefisket, om fisket etter andre arter og regler som skal legge til rette for videreføring av tradisjonell kunnskap.

- Vi har nå blitt enige med Finland om en ny grunnregel for laksefisket og sender dette på høring. Det vil gi en god balanse mellom hensynet til laksebestandene og hensynet til det tradisjonelle fisket. Etter den nye regelen skal det åpnes for et begrenset laksefiske for rettighetshavere så fort dette er forsvarlig, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Bestandssituasjonen for laksebestandene i Tanavassdraget er fortsatt svak. I den årlige statusrapporten for laksebestandene i Tanavassdraget fremgår det at bestandsstatusen i 2022 var dårlig i alle de åtte områdene som ble undersøkt. Seks av de åtte vurderte områdene er nå i den røde – og mest kritiske – statuskategorien.

I forslaget til endrede fiskeregler legges det opp til terskler som angir om og i hvor stor grad laksefisket kan åpnes. Dette vil gi bedre forutsigbarhet både for fiskere og forvaltningen. Tersklene er basert på andelen laks fra røde bestander som befinner seg i elva i ulike uker gjennom sesongen. Laksebestander i rød statuskategori er vurdert av forsknings- og overvåkningsgruppa til å være i svært dårlig tilstand. Dersom mer enn 20 prosent av laksen i elva kommer fra røde bestander, kan det ikke åpnes for laksefiske. Når det kan åpnes for et begrenset laksefiske, vil dette være basert på kvoter. Vurderingene av laksebestandenes tilstand, og hvordan et eventuelt laksefiske skal tilrettelegges, vil gjøres årlig av lokale rettighetshavere, forskere og forvaltningen.

- Vi må sørge for at laksebestandene i Tanavassdraget bygges opp igjen. Derfor må det ikke fiskes på bestander som er kritisk lave. Hvis vi hadde åpnet for fiske på disse bestandene, ville selve gytebestandene blitt redusert og vi ville risikere at bestandene ikke tar seg opp igjen. Jeg har full forståelse for at enkelte blir skuffet, men forhåpentligvis vil det ikke være lenge til vi kan åpne for et begrenset laksefiske igjen, og da er det lokale rettighetshavere som får fiske, sier Eide.

I forslaget til endringer i fiskereglene, foreslås også utvidelser i fisket etter andre arter enn laks og sjørøye. I tillegg legges det frem forslag om å utvide adgangen til å gi dispensasjoner fra fiskereglene, slik at dette kan gjøres også for fiske av laks til undervisningsformål eller kulturelle arrangementer. Formålet med denne utvidelsen er å kunne legge til rette for videreføring av kunnskap om det tradisjonelle laksefisket i den perioden fisket er stengt eller sterkt begrenset.

Etter Tanaavtalen har fiskereglene først en gyldighet på fem år, og deretter i perioder på sju år. De fiskereglene som ble vedtatt med Tanaavtalen gjaldt i utgangspunktet til mai 2022. Siden forhandlingene om endringer tok lengre tid enn forventet, ble gyldighetstiden til disse reglene forlenget til 2024. De fiskereglene som nå foreslås, har dermed en varighet på sju år frem til 2031. Det vil likevel legges opp til årlige justeringer av reglene, dersom dette er nødvendig.