Høring - Forslag til endringer i fiskereglene for Tanavassdraget

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i fiskereglene for Tanavassdraget. Endringene skal gjelde for perioden 2024-2031.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.09.2023

Vår ref.: 23/4078

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i fiskereglene for Tanavassdraget. Endringene skal gjelde for perioden 2024-2031. Fiskereglene setter rammene for de reglene som fastsettes i de tre norske fiskeforskriftene for Tanavassdraget.

Forslaget inneholder en ny grunnregel for laksefisket, hvor fisket i større grad skal baseres på det til enhver tid høstbare overskuddet og hvor et begrenset fiske i stor utstrekning er forbeholdt lokale rettighetshavere.

Videre foreslås flere endringer i reglene for fiske etter andre arter, i tråd med de årlige justeringer som har vært gjort de siste årene.

Høringssvar sendes inn ved å bruke skjemaet for høringssvar nedenfor.

Ved tekniske problemer kan høringssvar, med referanse 23/4078, sendes til postmottak@kld.dep.no.

Frist for å sende høringssvar er fredag 8. september.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Høringsinstansene bør vurdere om saken skal sendes til eventuelle underliggende etater eller tilsluttede virksomheter, eller samarbeidende organisasjoner. Alle som ønsker det kan uttale seg selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på regjeringen.no.

 

Med hilsen

Linn Helmich Pedersen (e.f.)
avdelingsdirektør

Julie Gjørtz Howden

seniorrådgiver

Deanu Instituhtta

Finnmarkseiendommen

Karasjok Jeger- og fiskerforening

Karasjok kommune

Karasjok laksefiskesone

Karasjok stangfiskeforening

Kautokeino Jeger- og fiskerforening

Kautokeino kommune

Laksebreveiere i Tanavassdraget

Mattilsynet

Naturvernforbundet

Norges Jeger- og fiskerforbund

Norges Jeger- og fiskerforbund Finnmark

Norsk Institutt for naturforskning

Norske Lakseelver

Redd villaksen - Stiftelsen Nordatlantisk Villaksfond Norge

Sametinget

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Tana Jeger- og fiskerforbund

Tana kommune

Tanavassdragets fiskeforvaltning

Tanavassdragets fiskerettshavere

Tanavassdragets stangfiskeforening

Troms og Finnmark fylkeskommune

Utenriksdepartementet