Flere ansatte skal få skreddersydd og gratis utdanning

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Nå skal ansatte innen blant annet gjenvinning og skogbruk få tilbud om korte og relevante videreutdanninger. Dette skal gi ansatte viktig påfyll, og sørge for at bedriftene får den kompetanse de trenger. Se bransjene som er plukket ut lenger ned i saken.

– Det er et stort behov for fleksible videreutdanningstilbud som kan kombineres med jobb. Kompetansepåfyll til de som allerede er i jobb vil være en av nøklene til å møte behovene i arbeidslivet fremover. Dette er viktige tilbud til de ansatte og til samfunnet for øvrig, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Målet er at ansatte, permitterte og ledige i bransjer med særlig behov for endring får nødvendig kompetanse til å mestre nye oppgaver, og dermed blir i jobben.

Bransjeprogrammene er et spleiselag. Staten betaler for at videregående opplæring, fagskoler, høyskoler og universiteter skal drive og utvikle relevante tilbud. Bedriftene og den enkelte ansatte investerer sin tid.

Kunnskapsdepartementet inviterte høsten 2021 hovedorganisasjonene til å nominere bransjer. Sammen med partene i arbeidslivet har regjeringen kommet frem til tre nye bransjeprogram for å møte behovene arbeidslivet står ovenfor.

De tre nye bransjene der det skal utvikles etter- og videreutdanning er:

  • Avfalls- og gjenvinningsbransjen
  • Jordbruk-, skogbruk og gartnerinæringen
  • Industri og byggenæringen

– Det er arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene som sammen definerer hvilke utdanninger og opplæringer som er relevante i sine bransjer. Dermed blir dette skreddersydde tilbud som er korte og fleksible, sier Borten Moe.

Avfalls- og gjenvinningsbransjen omfatter omkring 15 800 ansatte, i både kommunale virksomheter og private bedrifter. De har store rekrutteringsbehov og det finnes generelt få utdanningstilbud for bransjen. Utfordringene gjelder hele landet. Et program i denne bransjen vil treffe sysselsatte på flere utdanningsnivå. Bransjene har også store kompetansebehov og er i omstilling som følge av det grønne skiftet.

Jordbruk-, skogbruk og gartnerinæringen har omtrent 29 000 ansatte (ikke inkludert gartneri, der mangler det tall). Næringene har ulike kompetansebehov, som drives av ny teknologi, klimaendringer og miljøhensyn. Det er særlig behov for kompetanseutvikling innen digitale verktøy, presisjonslandbruk og de muligheter som ligger i ny teknologi. Det er behov for utdanning og kurs på alle utdanningsnivåer og i hele landet.

Industri og byggenæringen: Det er behov for et kompetanseløft for fagarbeidere. Blant aktuelle fagområder er kompetanse om batteri, havvind, hydrogen og karbonfangst og lagring. Programmet vil bygge videre på bransjeprogrammet for industri og bygg som ble startet opp i 2019, og i tillegg inkludere tilbud rettet mot  industriklynger. Det vil være tilbud fra fagskoler, universiteter og høyskoler og annen etter- og videreutdanning.  

I tillegg til de tre nye programmene har åtte programmer blitt videreført fra 2020 i følgende bransjer: Reiseliv, frisør, detalj- og faghandelen, anleggsbransjen, mat- og drikkevareindustrien, elektro-, automasjons-, fornybar- og kraftnæringen, olje-, gass- og leverandørindustrien og maritim næring.

Fakta om bransjeprogram

  • Treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling er et samarbeid mellom staten og partene i arbeidslivet om å øke deltakelsen i kompetanseutvikling innenfor utvalgte bransjer.
  • Bransjeprogram startet opp i 2019 med bransjeprogram for industri- og byggenæringen og for kommunal helse og omsorgssektor.
  • Med de tre nye bransjeprogrammer er det til sammen 11 bransjeprogrammer i 2022.