Revidert nasjonalbudsjett

Foreslår å auke løyvinga til tilskotsordning for kulturminne i jernbanesektoren med 2,5 millionar kroner

– Jernbane handlar ikkje berre om transport. Jernbanen har vore ein del av vår kultur i over 150 år. Vern gjennom bruk er eit sentralt prinsipp i forvalting av kulturminne. Ein auke på 2,5 millionar kroner til Norsk jernbanemuseum kan bidra til å fasilitere for berekraftig bruk og bevaring, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Stortinget vedtok i desember 2022 å løyve 25 millionar kroner til tilskotsordninga for kulturminne i jernbanesektoren på statsbudsjettet for 2023.

Frivillige organisasjonar og historisk togmateriell

I revidert nasjonalbudsjett 2023 foreslår regjeringa å auke løyvinga med i alt 2,5 millionar kroner.

Av desse midlane er 2 millionar kroner sette av til driftsstøtte til frivillige landsdekkande organisasjonar og tiltak for betre varetaking av historisk togmateriell. Midlane blir tildelte ut ifrå ei prioritert rekkjeføljge i tiltakslista i Jernbanedirektoratets rapport Plan for historisk togmateriell (delprosjekt 2).

I tillegg er 0,5 millionar kroner foreslått for å kompensere for prisvekst.

Norsk jernbanemuseum på Hamar forvaltar tilskotsordninga for kulturminne i jernbanesektoren.

For fleire opplysningar – sjå: Jernbanedirektoratets rapport Plan for historisk togmateriell. Delprosjekt II (pdf)