Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forordninger gjennomføres i Solvens II-forskriften for forsikringsforetak

Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i Solvens II-forskriften for å gjennomføre nærmere EØS-regler om solvenskrav for forsikringsforetak, etter at reglene nå er blitt del av EØS-avtalen. Reglene er materielt sett gjennomført i norsk rett fra før, og dagens forskriftsendringer innebærer derfor bare tekniske tilpasninger av regelverket.

Solvens II-direktivet angir kapitalkrav og andre virksomhetsregler for forsikringsforetak, og er gjennomført i norsk rett med virkning fra 1. januar 2016. Hovedreglene er gjennomført i finansforetaksloven, mens de mer detaljerte reglene er fastsatt i Solvens II-forskriften. EU-kommisjonen har fastsatt en rekke forordninger og andre rettsakter som utfyller direktivet, og de fleste av disse er nå innlemmet i EØS-avtalen med forventet ikrafttredelse 6. desember i år. Den viktigste av forordningene, kommisjonsforordning 2015/35, har siden 2016 vært gjennomført i en midlertidig forskrift fra Finanstilsynet med hjemmel i Solvens II-forskriften § 53, mens Finanstilsynet har lagt de øvrige forordningene til grunn i sin tilsynsmessige oppfølging av foretakene.

Endringene i Solvens II-forskriften innebærer at kommisjonsforordning 2015/35 og de øvrige rettsaktene skal gjelde direkte som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-avtalen. I tråd med en EØS-tilpasning til kommisjonsforordning 2015/35 videreføres dagens norske regel om kapitalkrav for kommunelån mv., som til nå har vært del av Finanstilsynets midlertidige forskrift, se Solvens II-forskriften § 53 annet ledd. En annen tilpasning til samme forordning gir norske myndigheter mulighet for å fastsette regler for å sikre at kapitalkravet for pantelån samsvarer med bankenes kapitalkrav for slike lån, og departementet har i dag bedt Finanstilsynet vurdere hvorvidt og eventuelt hvordan dette handlingsrommet bør benyttes.

Departementet vil sette forskriftsendringene i kraft så snart EØS-beslutningen om innlemmelse trer i kraft. Innlemmelsesbeslutningen vil tre i kraft samme dag som beslutningen om innlemmelse av det såkalte Omnibus II-direktivet, som bl.a. endrer Solvens II-direktivet på vesentlige punkter. Omnibus II-direktivet forventes å bli innlemmet i EØS-avtalen 5. desember i år, med ikrafttredelse dagen etter. Innlemmelsen av Omnibus II-direktivet vil i seg selv ikke kreve endringer i det norske forsikringsregelverket, ettersom bestemmelsene i dette direktivet ble hensyntatt da EUs Solvens II-regelverk ble gjennomført i lov og forskrift i 2015.

To av forordningene som gjennomføres i Solvens II-forskriften i dag, trer imidlertid i kraft straks, ettersom de allerede er trådt i kraft som del av EØS-avtalen. Dette er forordninger som EU-kommisjonen fastsetter hvert kvartal for å angi hvilke renter forsikringsforetakene skal bruke i ulike beregninger for rapporteringsformål. De to forordningene som gjøres til norsk rett i dag, gjelder rapportering for 1. og 2. kvartal i år, og vil ikke ha noen praktisk betydning for norske foretak, men må likevel gjennomføres i forskriften. Fremover tas det sikte på at denne typen forordninger kan innlemmes raskt i EØS-avtalen. Rentene som fastsettes i forordningene samsvarer for øvrig med renter som publiseres månedlig av den europeiske forsikringstilsynsmyndigheten EIOPA, og som forsikringsforetakene løpende bruker i sine beregninger.

 

Les mer:

 

Til toppen