Nyheter

Forskrift til lov om pensjonsrettigheter innen EØS

Finansdepartementet har fastsatt forskrift til lov om pensjonsrettigheter innen EØS.

Forskriften innebærer en ordning for arbeidstakere som selv har gjort innbetalinger til visse supplerende pensjonsordninger, men som slutter i arbeidsforholdet før retten til pensjon er sikret og som flytter mellom EØS-land.

Pensjonsleverandøren skal utstede et bevis på opptjent pensjon etter ellers gjeldende regler.

Dette vil innebære at medlemmer i disse tilfellene vil ha rett til å få med seg innbetalinger de har gjort selv uavhengig av lengden på arbeidsforholdet.

Forskriften gjennomfører direktiv 2014/50/EU om minstekrav knyttet til supplerende pensjonsordninger for å styrke arbeidstakermobiliteten art. 4 nr. 1 bokstav c.

Forskriften trer i kraft 1. oktober 2023.