Forskrift til lov om beskyttelse av supplerende pensjonsrettigheter for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som flytter innenfor EØS-området

Fastsatt av Finansdepartementet 28. juni 2023 med hjemmel i lov 14. desember 2001 nr. 95 om beskyttelse av supplerende pensjonsrettigheter for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som flytter innenfor EØS-området § 8. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg VI nr. 12 (direktiv 2014/50/EU).

§ 1.

Dersom arbeidstakers ansettelsesforhold opphører før arbeidstakeren har opparbeidet rett til pensjonsrettigheter i supplerende pensjonsordninger som nevnt i lov om pensjonsrettigheter innen EØS § 2 nr. 1 og nr. 3 til nr. 5 og arbeidstakeren flytter til annet EØS-land, skal pensjonsleverandøren sørge for at det utstedes et bevis på opptjent pensjon etter ellers gjeldende regler som sikrer arbeidstakeren rett til innbetalinger som arbeidstakeren har gjort selv. Første punktum gjelder uavhengig av hvor lang tjenestetid arbeidstakeren har.

Bestemmelsen gjelder i den utstrekning medlemmet ikke får slike innskudd til pensjonsrettigheter med seg på annen måte.

 

§ 2.

Forskriften trer i kraft 1. oktober 2023.