Forskriftsbestemmelser om ytelse av investeringstjenester fra foretak utenfor EØS

Finansdepartementet har i dag fastsatt forskriftsbestemmelser om ytelse av investeringstjenester fra foretak utenfor EØS.

Finansdepartementet ga i februar 2023 Finanstilsynet i oppdrag å vurdere behovet for et nasjonalt rettslig rammeverk som åpner for tjenesteytelser fra foretak utenfor EØS utover det som allerede eksisterer. Finanstilsynets høringsnotat var på høring med frist 7. juni 2023.

Finansdepartementet har i dag fastsatt en ny bestemmelse i verdipapirforskriften § 9-39a, hovedsakelig i tråd med forslaget som var på høring. 

Finansdepartementet minner samtidig om at midlertidig forskrift 20. desember 2018 nr. 2204 om investeringsvirksomhet og investeringstjenester fra foretak i tredjeland til profesjonelle kunder og kvalifiserte motparter i Norge (kontraktskontinuitetsforskriften) utløper 1. oktober 2023.