Forskrift om endring i forskrift 29. juni 2007 nr. 876 til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 11. september 2023 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) 9-36 sjette ledd.

I

I forskrift 29. juni 2007 nr. 876 til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften) gjøres følgende endringer:

I kapittel 9 skal nytt avsnitt XII A lyde:

XII A. Grensekryssende virksomhet fra foretak med hovedsete utenfor EØS

§ 9-39 a

Ytelse av investeringstjenester fra foretak med hovedsete utenfor EØS til kvalifiserte motparter

(1)  Et foretak med hovedsete utenfor EØS kan yte investeringstjenester og drive investeringsvirksomhet overfor kvalifiserte motparter i Norge uten tillatelse som nevnt i verdipapirhandelloven § 9-36 første ledd dersom det oppfyller vilkårene i annet ledd.  

(2)  Foretaket må ha tillatelse i hjemstaten som dekker de investeringstjenester det yter og den investeringsvirksomhet det driver i Norge, og må være under tilsyn i hjemstaten. Finanstilsynet og tilsynsmyndighetene i foretakets hjemstat må ha en bilateral eller multilateral avtale om tilsynssamarbeid på verdipapirområdet. Dersom foretakets hjemstat er listeført av Financial Action Task Force, kan foretaket ikke yte investeringstjenester i Norge så lenge listeføringen varer.

(3)  Likt med kvalifisert motpart i første ledd, regnes Bankenes Sikringsfond, jf. lov 23. mars 2018 nr. 3 om Bankenes Sikringsfond.

 

II

Forskriften trer i kraft straks.