Forslag til lov om Statens fond i Tromsø

Regjeringen har i dag fremmet et lovforslag om etablering av det nye fondet Statens fond i Tromsø. Forvaltningen legges til Folketrygdfondet, som i dag forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond.

Lovfester rammene rundt det nye fondet

Formålet med etableringen av Statens fond i Tromsø er å bygge kapitalforvaltningsmiljøer i Nord-Norge, mens målet med investeringene av midlene i fondet er å oppnå høyest mulig avkastning til akseptabel risiko. Begge deler foreslås lovfestet.

– Nå blir det nye statlige fondet i Tromsø lovfestet. Det er viktig for å nå regjeringens mål om å etablere viktige arbeidsplasser og sterke miljøer i hele Norge, med alle ringvirkningene det kan gi, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

– Dette er et grep som vil gi viktige arbeidsplasser til Nord- Norge og Tromsø, men som også kan gjøre det attraktivt for andre bedrifter å etablere seg i nærheten av en slik enhet. Jeg tror dette over tid kan bli et sterkt og solid miljø som vil merkes i Tromsø, sier finansministeren.

Investeringsstrategien for det nye fondet reguleres ikke i loven, men skal fastsettes av Finansdepartementet med hjemmel i loven. Loven omhandler heller ikke finansieringen av fondet.

– Folketrygdfondet har levert gode resultater for staten over tid, og jeg er sikker på at de vil fortsette med det også fra det nye kontoret som skal opprettes i Tromsø, sier finansministeren.

– Regjeringen kommer tilbake til investeringsstrategien og finansieringen av fondskapitalen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai, sier Vedum.

Les mer: