Statsbudsjettet 2024

Nyheter
Statsbudsjettet 2024

Forsvaret trenger flere folk

– Folk er den viktigste ressursen i Forsvaret. Vi må rekruttere og utdanne flere og beholde folk lengre, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Kadetter ved Krigsskolen på Linderud
Kadetter ved Krigsskolen på Linderud. Foto: Torgeir Haugaard / Forsvaret

– Personellopptrappingen forseres ytterligere i 2024, og det settes av over 200 millioner kroner for å øke inntaket til Forsvarets skoler og til tiltak for å beholde og rekruttere kritisk personell, sier Gram.

Regjeringen setter av over 200 millioner kroner for å utvide utdanningskapasiteten i Forvaret. Det skjer gjennom å øke inntaket til grunnleggende offiserspåbygning og videregående befalsutdanning. Dette kommer i tillegg til økningen med 38 militære studenter i året som gjennomføres i 2023, 2024 og 2025, totalt 114 nye militære studenter.

– For å møte behovet for flere ansatte de kommende årene, er det helt nødvendig å øke utdanningskapasiteten i Forsvaret og vi må starte nå. Vi foreslår derfor å starte økningen med om lag 100 nye utdanningsplasser i 2024. Vi prioriterer å få på plass midlertidige løsninger for nødvendige bygg, og vi har startet arbeidet med å se på hvordan vi skal få på plass en permanent utvidelse av utdanningskapasiteten. Vi styrker driftsrammen for Forsvarets høgskole for å kunne håndtere flere studenter, sier forsvarsministeren.

Styrking av utdanningskapasiteten gjøres for både offiserer og spesialister, men fordi Forsvaret akkurat nå har et høyt antall offiserer som nærmer seg pensjonsalder, har Forsvaret et særskilt behov for en snarlig økning av utdanningskapasiteten for offiserer. Utdanningskapasiteten er i dag en flaskehals, og større kapasitet er avgjørende for at Forsvaret skal kunne utdanne det personellet det er behov for fremover.

Utover utdanningskapasiteten er det også begrensninger innen bygg og anlegg ved Forsvarets skoler. I 2024 vil det bli midlertidige løsninger for bygg og anlegg samtidig som arbeidet med å få frem mer permanente løsninger settes i gang.

I tillegg foreslår regjeringen å styrke Forsvaret med 50 millioner kroner i 2024 til flere ulike tiltak for å beholde og rekruttere kritisk personell knyttet til blant annet etterutdanning, stipendordninger og fleksibelt arbeidssted.

Flere folk i Forsvaret

Forsvaret trenger flere folk. Regjeringen fortsetter å forsere oppbemanningen i Forsvaret og foreslår om lag 200 flere årsverk i 2024. Det er også viktig at ansatte og vernepliktige har gode boforhold, derfor foreslår vi om lag en kvart milliard kroner ekstra til dette, sier forsvarsministeren.

Forsvaret vil innen utgangen av 2023 være styrket med om lag av 520 årsverk i denne langtidsplanperioden. Ved utgangen av 2024 vil Forsvaret være styrket med om lag 720 årsverk. Dette er om lag 170 årsverk mer enn målsettingen i gjeldende langtidsplan. Når man inkluderer den planlagte LTP-opptrappingen, blir den samlede økningen i 2024 på om lag 200 årsverk.

Hvor den konkrete oppbemanningen skjer, vil bli besluttet av Forsvaret og vil være basert på behovene i sektoren. Vurderingen vil blant annet også avhenge av tilgangen personell med riktig kompetanse, bolig og kvarter og personlig utrustning.