Forsvarssektoren:

Spørreundersøkelse om lønn og insentiver

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Forsvarets forskningsinstitutt gjennomfører i disse dager en spørreundersøkelse om lønn og insentiver i forsvarssektoren. Undersøkelsen er et samarbeidsprosjekt mellom Forsvarsdepartementet, etatene i sektoren, og de største arbeidstakerorganisasjonene.

– Undersøkelsen er et ledd i arbeidet med å videreutvikle lønns- og insentivsystemene i forsvarssektoren, som skal sikre at sektoren i fremtiden evner å rekruttere, motivere, beholde og avvikle personell, sier fungerende departementsråd i Forsvarsdepartementet Frede Hermansen.

Definisjon lønn og insentiver

Spørreundersøkelsen omhandler i hovedsak økonomiske insentiver – det vil si de formelle ordningene for økonomisk kompensasjon og ytelser. Det innebærer ytelser slik som lønn og pensjon, faste og variable lønnstillegg, bonusordninger, utdanningsordninger, samt økonomisk kompensasjon for merutgifter, ulempe og risiko.

Kartlegge bakgrunn og hva som er viktig for den enkelte

Undersøkelsen kartlegger derfor de ansattes opplevelse av hvordan lønn og insentiver brukes og hva som er viktig for den enkelte.

Spørsmålene fokuserer på å kartlegge den enkeltes bakgrunn og nåsituasjon, og en rekke forhold ved ulike sider av insentivordningene, og preferanser om lønnssystem, pendling og bolig med mer.

Undersøkelsen favner bredt

Undersøkelsen favner bredt, og sendes ut til de fleste lønnsmottakere i sektoren som er faste eller midlertidige ansatte.

– Dette gjøres for å sikre en størst mulig bredde i bakgrunn, erfaringer og perspektiv hos de som svarer på undersøkelsen, sier Hermansen.

Svarene skal brukes som inngangsverdi til å videreutvikle lønns- og insentivsystemer i sektoren.

Undersøkelsen skal bidra til å si noe om hvordan dagens lønns- og insentivsystem virker, sett fra den ansattes perspektiv. I tillegg gjennomføres en egen undersøkelse basert på intervjuer av ledelse og arbeidstakerorganisasjoner. Funnene fra disse undersøkelsene blir viktige for å forstå hvordan lønn og insentiver brukes og oppleves i dag, og hvorvidt det virker etter hensikten, fortsetter Hermansen.

– Arbeidet som departementet har igangsatt er et viktig arbeid som vi er positive til å delta i, og som vi mener det er riktig og nødvendig å ha fokus på, for å sikre at forsvarssektoren evner å rekruttere, utvikle, beholde og avvikle personellet, sier lederne i arbeidstakerorganisasjonene som er representert i prosjektet (se faktaboks).

Svarfrist for spørreundersøkelsen er 19. januar.

 

Faktaboks

Forsvarsdepartementet nedsatte i september 2021 et partssammensatt prosjekt som skal utrede og anbefale forbedringer i forsvarsektorens lønns- og insentivsystem.

Prosjektet ledes av departementet, med representanter fra etatene og  arbeidstakerorganisasjonene, NOF, BFO, KOL, NITO Forsvar, Parat Forsvar, NTL Forsvar og Fellesforbundet.

Den innledende fasen i prosjektet, som etter planen vil pågå frem til våren 2022, fokuserer på å etablere et bedre kunnskapsgrunnlag om hvordan dagens ordninger brukes, og om de virker etter hensikten.