Forsvarsministerens innledning på møtet om varslingssaker

Dette innlegget holdt forsvarsminister Bjørn Arild Gram da han innledet møtet med forsvarsledelsen, de tillitsvalgte for ansatte og vernepliktige i Forsvaret og Militært kvinnelig nettverk 21.februar 2022.

 

 • Velkommen!
 • Takk til dere alle for at dere stiller på dette møtet; soldatenes tillitsvalgte, ansattes organisasjoner, Militært kvinnelig nettverk, hovedverneombudet og Forsvarets ledelse, inkludert sjef for Hær, Sjø, Luft og Heimevernet
 • Det ble på kort varsel, men jeg tror at vi alle kjenner på at det heller ikke er tid å miste – alle vi som jobber i eller for forsvaret av Norge er opprørt over gjentatte fortellinger om mobbing og trakassering og det som verre er i våre rekker. Slik vil vi ikke ha det!

 

 • Dette handler både om enkeltpersoner og om vår kultur og vår organisasjon, men la meg begynne med det helt overordnede bildet
 • Vi står i en alvorlig sikkerhetspolitisk situasjon. Forsvaret må og skal styrkes. Det betyr blant annet at vi trenger flere dyktige folk inn i Forsvaret, både soldater i førstegangstjeneste og ansatte
 • Skal vi lykkes med dette, må vi ta vare på folkene våre, og mange flere må ønske seg til Forsvaret – se det som attraktivt
 • Vi prioriterer å styrke Forsvaret for at det skal være trygt i Norge, og da må det selvsagt være trygt å være i Forsvaret også

 

 • Verneplikten vår i Norge, med sine lange historiske røtter og forankring i Grunnloven, er etter min mening unik og svært verdifull
 • Vi har i dag fullstendig likestilt verneplikt mellom menn og kvinner, ungdommene kommer inn uavhengig av bakgrunn, kjønn, legning, religion
 • Dette har stor betydning
 • Samtidig så pålegger vi altså deler av ungdomskullet å bruke et år eller mer av livet sitt i tjeneste for fellesskapet, for Norge som nasjon
 • Da må vi være i stand til å ta vare på dem mens de gjør denne tjenesten på vegne av oss alle, det er en absolutt forutsetning

 

 • I fjor vår kom det opp flere saker om mobbing og seksuell trakassering og andre forhold som viste at håndteringen av varsel i Forsvaret ikke var slik det skal være
 • I helgen fikk vi høre historien til flere jenter i Forsvaret, som beskrev hendelser og situasjoner de stod i som er totalt uakseptable
 • Tror det gjorde stort inntrykk på alle som så på
 • De som har stått fram og fortalt sine historier skal ha stor takk for at de har maktet å gjøre det, og det bidrar til at det kan bli grepet tak i utfordringene på en annen måte enn om dette ikke hadde kommet fram
 • Samtidig er det jo slik at de aldri skulle ha vært i denne situasjonen

 

 • Det er viktig for meg å si at jeg vet at det i mange år har vært arbeidet mye med nettopp disse problemstillingene i Forsvaret
 • Og etter at disse sakene kom opp i fjor, så er det satt i verk og under iverksettelse en rekke nye tiltak
 • Det er mange som fortjener stor honnør for at de legger ned en betydelig innsats for at vi skal greie å ta godt vare på folkene våre – som tar godt vare på folkene våre
 • De fleste har det da også veldig flott i Forsvaret, som ansatte og som vernepliktige
 • Når jeg reiser rundt i Forsvaret så møter jeg gutter og jenter som virkelig har det bra, som opplever førstegangstjenesten som trygg og meningsfull, og som får gitt det beste av seg selv mens de er i tjeneste
 • Og jeg møter ansatte som virkelig står på for at tjenesten skal bli så god og meningsfull som vi ønsker
 • Vår utfordring er at det ikke er godt nok at nesten alle har det bra, alle skal ha den opplevelsen, alle skal tas vare på

 

 • Vi er en stor organisasjon, ett og annet vil kunne skje når folk møtes, det er ikke noe særskilt for Forsvaret
 • Hvert år kommer det 10 000 19-åringer fra videregående skole inn til førstegangstjeneste
 • I en slik overgang og tilværelse vil det selvfølgelig oppstå utfordringer. Det må vi håndtere
 • Det vi ikke kan leve med er at ting får lov til å utarte seg
 • Når noen sier fra om uakseptabel adferd så skal det gripes fatt i
 • Når noen viser uakseptabel adferd, så må det få konsekvenser

 

 • Hvorfor dette møtet?
 • Jo, for det første tenkte jeg det var godt at vi rett og slett kunne møtes for å snakke om den situasjonen vi står i
 • Vi som er her, med våre ulike roller, er blant de mest sentrale aktørene når det gjelder utviklingen av Forsvaret
 • Vi vet at Forsvaret er viktig for Norge, vi brenner for å utvikle et forsvar som gir oss trygghet, vi er opptatt av at Forsvaret skal lykkes med sine viktige samfunnsoppdrag
 • Jeg tror det kan være et poeng at vi møtes rundt samme bord, får diskutert på tvers hvordan vi opplever situasjonen, og ikke minst får sett på vegen videre
 • Så ønsker jeg også at vi skal gå igjennom status i arbeidet mot mobbing og seksuell trakassering, håndtering av varsler, forebyggende tiltak og reaksjoner
 • Og selvsagt så ønsker jeg også å drøfte om det er ytterligere grep og tiltak som vi bør vurdere i arbeidet for å sikre at Forsvarets verdier som respekt, ansvar og mot gjelder bestandig og for alle
 • Så jeg takker igjen for at dere stiller opp her i dag – det er viktig

 

 • Etter en oppdatering om arbeidet som pågår, skal vi nå om litt ha en åpen og tillitsfull diskusjon rundt bordet
 • Jeg tror det vil fungere best uten media tilstede, men jeg lover å stille opp til intervjuer i etterkant av møtet, og det er det helt sikkert flere her som også vil