Fylkesnytt fra Sør-Trøndelag 1/2015

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er ute med ny utgave av Fylkesnytt, blant annet med gladnyheter fra utvalgte kulturlandskap.

Gladnyheter fra utvalgte kulturlandskap 

I Sør-Trøndelag har vi to av landets 22 utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Det er seterdalene i Budalen i Midtre Gauldal og øya Tarva i Bjugn. Hovedtrusselen mot disse to verdifulle kulturlandskapene er den samme – opphør av drift. Og som en følge av det - gjengroing og forfall av bygninger. For å møte hovedtrusselen bruker Sør-Trøndelag en god del av utvalgte kulturlandskap-midlene til å styrke selve drifta, ved å gi midler til blant annet beiting. 

I Seterdalene i Budalen er antall dyr på utmarksbeite omtrent det samme i dag som da området ble utvalgt i 2009, med en viss forskyvning fra storfe til sau. Som ellers i fylket har antall setre gått ned, til tross for en stor økning i tilskuddsmidlene til setring. Mens det var 19 setre med melkeproduksjon da området ble utvalgt, er det i dag 11, så her trengs ny giv. En del av de 140 med rett til setring nærmer seg pensjonsalderen, så rekruttering er også en utfordring her. 

Totalt er det oppsving i saueholdet i dalene, en av de eldre sauebrukerne, som sluttet for noen år siden, har kjøpt seg sau og vil starte opp igjen. Sauebesetninger har også kommet fra rovdyrutsatte områder i Hedmark. I sommer vil det trolig bli to nye seterbruk. Positivt er det også at vi har fått til et samarbeid med Statens Naturoppsyn som kan ta seg av en del av skjøtselen i det gamle slåtteområdet Blåora i Midtre-Gauldal. 

Lyngbrenning på Tarva. Foto: Laila Marie Sorte

På Tarva er det spesielt sårbart, siden det er bare tre husdyrbrukere der. I tillegg kommer driftsulemper ved å drive på øya, ustabil vanntilgang, dårlig vannkvalitet og avhengighet av ferje. Men også her har det skjedd positive ting. Bjugn kommunestyre har vedtatt at det skal legges vannledning til Tarva. Bjugn kommune skal dessuten ordne venterom på fergeleiet på fastlandet slik at ungene slipper å stå ute i 40 minutter for å vente på ferga. I tillegg har det blitt flere ferjeavganger, noe som også er av stor betydning for innbyggerne på Tarva og drifta av det utvalgte kulturlandskapet. Lyngbrenning er et viktig tiltak for å skjøtte kystlynghei og få til godt vinterbeite. Lyngheia har tatt seg opp de senere årene på Tarva. Nå i mars har det vært kurs der med Mons Kvamme fra lyngheisenteret på Lygra. Skal kystlyngheia bevares framover trengs også fjerning av sitkagran, noe vi må jobbe videre med. 

Kontaktperson: Laila Marie Sorte.

Nytt planleggingsverktøy for landbruket

Store byggeprosjekt er krevende. Planleggingsverktøyet kan gi oversikt, kontroll og redusert risiko i prosjektet for de største utbyggingssakene i landbruket.

Gjennom prosjektet Økonomiforum i landbruket i Sør-Trøndelag har Fylkesmannens landbruksavdeling og Innovasjon Norge rettet oppmerksomheten mot utbyggingsbonden og hvilken økonomisk rådgiving hun/han kan få. Vi har jakta på den gode prosessen.

I samarbeid med flere rådgivermiljø, organisasjoner, kommuner og utøvere, har vi samla og systematisert kunnskap og erfaringer om gode utbyggingsprosesser.

Planleggingsverktøyet er våre anbefalinger, men vi ønsker tilbakemeldinger og forslag til forbedringer. Foreløpige tilbakemeldinger fra de som har tatt verktøyet og metodikken i bruk, er meget gode.

Planleggingsverktøy for landbruket er trykket som et hefte. Du kan få det kostnadsfritt tilsendt ved å sende en e-post til: sortrondelag@innovasjonnorge.no eller

Kontaktpersoner:
Pål Martin Daling, Tlf. 73 19 92 58.
Jan-Yng var Kiel, Tlf. 73 19 92 56. 

Mulighetsmøter i samarbeid med kommunene 

Gårdbrukere, potensielle gårdbrukere og eiere av landbrukseiendom ønskes velkommen til «Muligheter på eget bruk!». Gjennom en møteserie med denne bildepresentasjon setter Fylkesmannen fokus på landbrukets mangfoldige produksjoner og muligheter.  Det informeres om ulike nyttige kontakter, nettsteder for videre informasjon og tilgjengelige brosjyremateriell fra bl.a. Innovasjon Norge, Bondens marked, Matnavet på Mære, Mattilsynet og Hanen deles ut. En lokal grûnder forteller sin historie i løpet av kvelden. Nettverksbygging er et av målene for samlingene og det settes av god tid til prat og matservering. Under påfølgende gruppearbeid utfordres deltagerne på å tenke muligheter rundt alle gårdsbruk som er representert på samlinga.

Det er gjennomført samlinger for kommunene Hemne, Snillfjord, Hitra, Frøya, Tydal og Selbu med gode erfaringer og tilbakemeldinger.  Det planlegges flere samlinger i fylket utover året. 

Ivrige deltagere under samling på Hemnskjel i Snillfjord kommune.
Ivrige deltagere under samling på Hemnskjel i Snillfjord kommune. Foto: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Kontaktperson; Ingrid Gauslaa Hårstad; Tlf 990 24 199. 

Fulle hus på inspirasjonskvelder for nye bønder

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har tatt initiativ til oppstart av nettverk for nye gårdbrukere rundt om i fylket. Nettverkene bygges etter «Ny Fosenbonde-modellen» og er ment å være en faglig og sosial arena for nye bønder og ungdom på vei inn i landbruksnæringa. Som nye i næringa står de ofte overfor de samme utfordringene på tvers av driftsformer og produksjoner. Den gode oppslutningen rundt møtene tolkes som et klart tegn på at behovet for en slik arena er der. Tydals nettverk, Funky Farmers ble etablert høsten 2014 og i vinter er det etablert nettverk i Meldal/Orkdal/Skaun og Oppdal/Rennebu. Nye nettverk i Trondheimsregionen og i Hemne/Snillfjordormådet er under etablering.

Arbeidsgrupper i regionene består av nye bønder som ønsker å gjøre en ekstra innsats for nettverket samt en representant fra kommunenes landbruksforvaltning som går inn som sekretær i gruppa. Fylkesmannens rolle er først og fremst å være en igangsetter og tilrettelegger. 

Fullsatt i Oppdalsporten.
Fullsatt i Oppdalsporten. Foto: Gunn Skjøstad

Kontaktperson; Ingrid Gauslaa Hårstad Tlf 990 24 199

Et ledd i oppfølgingen av denne tiltakserien har vært en studietur til Rogaland. Denne ble nylig arrangert i samarbeid med Sør-Trøndelag Bondelag I alt deltok 21 unge bønder. Fra Fylkesmannens side var dette også et ledd i rekruteringssatsinga og bygging av nettverk for nye bønder i fylket.

Deltakerne representerte store deler av Sør-Trøndelag og et allsidig spenn i produksjon og størrelse. Noen hadde nylig tatt over gård, mens andre var i tenkeboksen. Ikke alle har tilgang på odelsgård, men lever med et lønnlig håp om å kjøpe seg et bruk eller finne ei odelsjente.

Gruppa ble gjennom hele turen mottatt av godt forberedte, engasjerte, ærlige og åpne unge Jærbønder som delte av sine erfaringer på godt og vondt.  Deltakerne var ivrige med spørsmål, en særdeles fremoverlent og positiv gjeng. 

Kompetansetiltak: Prosjektretta Nærings- og bygdeutvikling

Elleve prosessplaner for ulike landbrukstilknytta utviklingsprosjekt er under ferdigstilling etter at 27 deltagere fra private og offentlige landbruksaktører har deltatt på kurs/studie i regi av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Gjennom tre samlinger med vekt på kommunikasjon, samhandling og kreativitet, har deltagerne brukt egne prosjekt som utgangspunkt for ulike gruppearbeid og utarbeidelse av prosessplaner. Halvparten av kursdeltagerne har i tillegg meldt seg opp til eksamen i Prosessledelse gjennom høgskolen i Volda. Utviklingskompetanse AS har hatt faglig ansvar for samlingene.

I tillegg til å styrke kursdeltagernes rolle som tilretteleggere og prosjektledere i nærings- og bygdeutvikling har nettverksbygging vært en viktig del av samlingene. 

Fornøyde kursdeltagere under siste samling på Brekstad i Ørland kommune.
Fornøyde kursdeltagere under siste samling på Brekstad i Ørland kommune. Foto: Ingrid Gauslaa Hårstad

Kontaktperson; Ingrid Gauslaa Hårstad, Tlf 990 24 199. 

Storfekjøttprosjektet 

I Sør-Trøndelag er nå Nortura godt i gang med sitt treårige prosjekt for å øke tilgangen på storfekjøtt til sitt nye og moderne slakteri på Malvik rett nord for Trondheim.

Prosjektet skjer i samarbeid med NILF og med støtte fra Fylkesmannen.  Bakgrunnen er både det nasjonale underskudd på storfekjøtt som Nortura ønsker å bøte på samt den store betydning storfeholdet har for landbruket i Sør-Trøndelag og som da Fylkesmannen må prøve å styrke.

Prognosene for 2015 viser at vi mangler 7 600 tonn storfekjøtt på landsbasis.  Det meste av storfekjøttet leveres fra melkebesetninger eller ved framfôring av NRF-dyr med vel 70 prosent av tilførslene. Antall melkekyr reduseres stadig og i prosjektet er målet å øke slaktevekt og antall kalver som fôres fram fra melkebesetningene samt å få nye produsenter til å satse på ammekyr med kjøttferaser, med NRF eller med blandingsraser. Vi trenger ca. 8 000 nye ammekyr pr år framover dersom vi skal få markedsbalanse.

Kyr på beite.
Kyr på beite. Foto: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Prosjektet har fått fantastisk god mottakelse og over 300 interesserte har møtt på oppstartsmøtene i fylket og 75 personer har deltatt i den første av 4 moduler i Storfekjøttskolen som er et kursopplegg i prosjektet og som arrangeres på Skjetlein naturbruksskole.

Det er ellers et omfattende rådgivingsopplegg som tilbys de som melder seg på der vi styrker kompetansen, bygger opp nettverk og har sterk fokus på lønnsom drift. Det skjer blant annet med hjelp av:

  • Fagmøter om grovfôr, beiting, bygg, driftsopplegg og økonomi
  • Etablere fadderordninger og nettverk for unge brukere
  • Studieturer til visningsfjøs hos brukere som lykkes

Vi håper prosjektet, med stor medvirkning fra næringsaktør sammen med økonomiske analyser fra NILF og aktiv støtte fra kommuner, faglag og forvaltning, kan gi flere aktive storfeprodusenter over tid – responsen så langt er i alle fall lovende!  

Kontaktpersoner:  
Ivar Stokkan, e-post: fmstist@fylkesmannen.no
Lars Nordbotn, e-post: lars.nordbotn@nortura.no

Samordnet nettsatsing

Fylkesmannens landbruksavdelinger og Landbruks- og matdepartementet har inngått samarbeid om en felles nyhetstjeneste på nett. Tiltaket er et ledd i arbeidet med å videreutvikle og samordne nettsatsingen mellom Landbruks- og matdepartementet og fylkesmennene. Hvert fylke vil komme ut med et nettbasert nyhetsbrev i halvåret.

Om Fylkesmannen

Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. På vegne av flere departementer utfører fylkesmannen en rekke forvaltningsoppgaver i forhold til kommuner og enkeltpersoner, og er klagemyndighet og tilsynsmyndighet.