Fylkesnytt fra Sør-Trøndelag 2/2014

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er ute med ny utgave av Fylkesnytt, blant med artikkel om kompetanseheving om skjøtsel av kystlynghei etter lyngdød sist vinter.

Samordnet nettsatsing
Fylkesmannens landbruksavdelinger og Landbruks- og matdepartementet har inngått samarbeid om en felles nyhetstjeneste på nett. Tiltaket er et ledd i arbeidet med å videreutvikle og samordne nettsatsingen mellom Landbruks- og matdepartementet og fylkesmennene. Hvert fylke vil komme ut med et nettbasert nyhetsbrev i halvåret.

__________________________________

Om Fylkesmannen
Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. På vegne av flere departementer utfører fylkesmannen en rekke forvaltningsoppgaver i forhold til kommuner og enkeltpersoner, og er klagemyndighet og tilsynsmyndighet. 

  • Kompetanseheving om skjøtsel av kystlynghei etter lyngdød sist vinter
  • Økouka 2014 i Sør-Trøndelag
  • Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser
  • Full fart i skogbruksplanleggingen i Sør-Trøndelag
  • Trøndelag til Internasjonale Grüne Woche 2015

 

Kompetanseheving om skjøtsel av kystlynghei etter lyngdød sist vinter

Skadede lyngheier.
Skadede lyngheier. (Foto: Mattilsynet)

I løpet av våren og forsommeren 2014 ble det klart at store arealer med røsslyng har visnet og dødd langs kysten av Norge. I tillegg er både einer, krekling og blåbærlyng i varierende grad rammet. Også i det utvalgte kulturlandskapet Tarva er lyngen kraftig skadet. Røsslyngen er en nøkkelart i kystlynghei-økosystemet. 

I følge Bioforsk skyldes dette trolig de ekstreme værforholdene vinteren 2013/2014 med generelt lite nedbør, mangel på snødekke, mye vind, barfrost og varmegrader. Omfanget av vinterskadene er eksepsjonelt i både nasjonal og europeisk sammenheng. I følge FN’s klimapanel er slike spesielle klimatiske forhold forventet å inntreffe hyppigere fremover som følge av klimaendringene. 

I saueholdet regnes røsslyng som en av de viktigste beiteplantene gjennom vinteren for utgangersau. Kystlynghei som er sterkt skadd vil trolig kunne bli verdiløs som vinterbeite i flere år fremover. I områder der omfanget er stort kan dette føre til at tradisjonen med helårsbeite vil opphøre ettersom lønnsomheten i næringa allerede er marginal. Kystlynghei er en kulturbetinga naturtype som allerede er truet blant annet som følge av gjengroing. 

Omfanget av vinterskadene ser ut til å være størst på arealer med gammel, degenererende røsslyng i Trøndelag, mens godt skjøttet lyng ser ut til å tåle slike værforhold bedre. 

Lyngheibrenning.
Lyngheibrenning. (Foto: Liv Nilsen)

I Sør-Trøndelag ønsker vi nå å sette fokus på denne nye utfordringen og bruke skjøtsel av kystlynghei som et tiltak for å bedre situasjonen fremover. I første omgang blir det arrangert en fagdag om kystlynghei og «villsau» på Frøya i første halvdel av november. Programmet er spennende og flere erfarne fagfolk vil bidra. Praktisk erfaring med lyngbrenning på Tarva blir spredd, og kunnskapsoverføring er nettopp noe av hensikten med utvalgte kulturlandskap. På Frøya hadde de en ekstra utfordring sist vinter da det var en storbrann der. Videre har vi planer om to lyngbrenningskurs på vårparten, et på Frøya og et på Tarva. Til sammen tror vi disse tiltakene vil bidra til kompetanseheving om lyngheiskjøtsel og dyrehold hos brukere i Sør-Trøndelag, og andre fylker. 

Kontaktperson:  laila.marie.sorte@fylkesmannen.no.

Utegangarsau.
Utegangarsau. (Foto: Eva Alstad)

 

Økouka 2014 i Sør-Trøndelag

Logo Økouka

Økouka 2014 ble arrangert i Sør-Trøndelag dagene 18. - 24. oktober. Hovedfokuset var på økologisk melk og økologisk forbruk fra produsenten fram til forbrukeren. 

I år hadde vi alliert oss med mange aktører for å fokusere ekstra på bærekraft, miljøverdier og trivsel. Økologisk melk er den viktigste økologiske varen i Norge etter verdi og produksjonen utnytter norske ressurser optimalt. Fylkesmennene i begge trøndelagsfylkene står bak Økomelk-prosjektet som skal styrke produksjon og marked for økologisk melk, men også øke forståelse og omdømme for økologi og bærekraft. Gå inn på linken nedenfor for å se årets program. 

Økouka hadde i år et litt videre fokus enn tidligere. Både Naturvernforbundet, Framtiden i våre hender og SPIRE, utviklingsfondets ungdom, bidro til at tilhørerne fikk viktig kunnskap om økologi internasjonalt og om en litt mer gjennomtenkt hverdag i den enkelte husholdning. Økologi dreier seg om kunnskap, holdninger og omdømmebygging. Sammen med en masse smaksprøver på økologiske melkeprodukter fra både Tine og Rørosmeieriet på de fleste arenaer, ble det en god kombinasjon og en flott opplevelse.

På programmet må nevnes Fagdagen for produsenter på Skjetlein Grønt kompetansesenter, Filmkveld på Statens Hus fra økolandsby i Virginia ved Fremtiden i Våre Hender og Økologisk verksted med SPIRE for en litt mer økologisk hverdag. I tillegg frokostmøte om Økomat i storhusholdning ved Oikos som er et stort satsingsområde for prosjektet. Melk og melkeprodukter i offentlige kantiner, storkjøkken og i restauranter er ellers er en av de viktigste måter å øke forbruket av økologisk melk på. 

Økologiske grønnsaker.
Økologiske grønnsaker. (Foto: Økouka)

Økouka ble avrundet på lørdag 24. med stor markering på torget i Trondheim og i Statens Hus med Naturvernforbundet sin jubileumskonferanse. Fokuset der var samspill med naturen for en bærekraftig matproduksjon – selve essensen i økologisk landbruk! Her var en imponerende rekke kompetente innledere på plass der økologisk driftsopplegg ble framhevet som en svært viktig del av en framtidig matforsyning. 

Kontaktperson: ivar.stokkan@fylkesmannen.no.

 

Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser 

Regnskapskontorene er en viktig kompetansetilbyder i skogbruket og samarbeidet med regnskapskontorene utvikles videre.

I samarbeid med kommunal skogforvaltning og regnskapskontor gir samarbeidsprosjektet Lensa koordinering et tilbud om en «Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser». 

Målgruppen for tiltaket er nye skogeiere. I utgangspunktet er det skogeiere som har overtatt skogeiendom i løpet av de siste 3 år, skogeiere som planlegger å ta over skogeiendom er også aktuelle. 

Målet er å gjøre nye skogeiere oppmerksom på hvordan eiendommens ressurser kan utnyttes best mulig gjennom blant annet bruk av skogfond og gjennomsnittsligning. 

Prosjektet innebærer en videreføring av samarbeidet med regnskapskontorene med bakgrunn i tidligere gjennomført kurs i skogfond for regnskapsførere. Dette opplegget kom i stand gjennom et samarbeid mellom Skogkurs, Daldata, Agdenes Regnskap og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. 

Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser avgrenses i første omgang til Midtre Gauldal kommune i Sør-Trøndelag, men med et ønske om å få med flere kommuner i fortsettelsen. 

Kontaktperson: tor.morten.solem@fylkesmannen.no.

 

Full fart i skogbruksplanleggingen i Sør-Trøndelag

Etter noen år med liten aktivitet, har det vært økende etterspørsel fra skogeierne etter skogbruksplan med miljøregistreringer. Nå har det tatt av i Sør-Trøndelag. 

Per i dag pågår det prosjekter i tre kommuner. I ytterligere tre kommuner inngår i disse dager avtaler om takstoppdrag. Gjennom disse prosjektene får ca. 1 600 skogeiere tilbud om skogbruksplan. Totalt omfatter dette 760 000 daa produktiv skog. 

I tillegg er vi godt i gang med planleggingen av prosjekter i kystkommunene. I samarbeid med Møre og Romsdal har Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, tatt initiativ til å gjennomføre et større «kystprosjekt» i fire kommuner i Sør-Trøndelag og to kommuner i Møre og Romsdal. Prosjektet vil bli organisert med en styringsgruppe bestående av skogeiere fra alle kommunene og en administrativ gruppe bestående av skogansvarlige, fylkesmennene og med samarbeidsprosjektet Lensa som pådriver. I tillegg er det etablert kommunevise prosjektgrupper. Totalt omfatter dette prosjektet ca. 1 900 skogeiere. De seks kommunene har et brutto produktivt skogareal på 750 000 daa. 

Dersom organiseringen av skogbruksplanleggingen etter denne modellen fungerer tilfredsstillende, vil den bli anvendt i resten av fylket. I prosjektene skjer det et utstrakt samarbeid mellom skogeiere, kommuner og fylkesmann, med pådrivere fra Lensa-prosjektet i en sentral rolle. 

Skogbruksplan blir viktig for skogbruksaktiviteten i disse kommunene og er et grunnlag for gode miljøtilpasninger. Det er videre satt i gang tiltak for å utvikle skogbruksplanlegging som arena for kompetanse- og veiledningsinnsats overfor skogeierne gjennom grendevise opplegg.  

Kontaktperson: gaute.arnekleiv@fylkesmannen.no.

  

Trøndelag til Internasjonale Grüne Woche 2015 

Moskusen troner ovr standen til Trøndelag.
Moskusen tronet over standen til Trøndelag på Grüne Woche i år. (Foto: LMD)

Trøndelag er igjen klare for å innta Internasjonale Grüne Woche i Berlin. Dagene 16. til 25. januar 2015 drar om lag 20 gårdsmatprodusenter og reiselivsaktører fra trøndelagsregionen nedover til Tyskland. De reiser sammen med aktører fra Østlandet og Nord-Norge for å promotere Norge som reisemål. Messa er en av verdens største forbrukermesser for mat, landbruk og hagebruk. Den samler om lag 1 500 utstillere fra nesten 60 land og er en spennende arena for profilering, nettverksbygging og testing av mat og reiselivsprodukter mot et tysk og internasjonalt publikum 

Den 24. oktober var aktørene fra Trøndelag samlet på Stjørdal til kick-off seminar og forberedelser til messa. Konsept, produktutvalg og standsutforming var blant sakene som ble diskutert. Ut fra presentasjonene og engasjementet på møtet å bedømme, ligger det an til en spennende profilering på messa. Mat og opplevelser fra kyst og fjell i historiske Trøndelag vil bli satt i høysetet. Også i år vil Trøndelag ha med seg bookbare reiser til Berlin. Det er i første rekke Rørosregionen, Den Gyldne Omvei og Trøndelagskysten som skal friste tyskerne til å ta turen til Trøndelag. Her vil ekte, rene smaker som elg, rein, bær, laks og sild bli tilbudt. I tillegg vil håndverksbrygget øl, bakst og et utvalg av oster bli presentert for de besøkende på messa.  

Trøndelag har hatt fokus på å utvikle et helhetlig produkt, der både matspesialiteter, lokalt drikke, opplevelser, kultur og tradisjon inngår. Målet er å øke etterspørselen etter lokalmat og trønderske matopplevelser i Tyskland og at Trøndelag skal få flere tilreisende som stopper og benytter seg av det trønderske mangfoldet fra hav til fjell. 

Kontaktperson: Liv.Gystad@fylkesmannen.no.