Fylkesnytt

Fylkesnytt fra Sør-Trøndelag 1/2014

Dette innholdet er mer enn 9 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er ute med ny utgave av Fylkesnytt, blant med artikkel om pådrivere på vegkurs i Trøndelag.

Samordnet nettsatsing
Fylkesmannens landbruksavdelinger og Landbruks- og matdepartementet har inngått samarbeid om en felles nyhetstjeneste på nett. Tiltaket er et ledd i arbeidet med å videreutvikle og samordne nettsatsingen mellom Landbruks- og matdepartementet og fylkesmennene. Hvert fylke vil komme ut med et nettbasert nyhetsbrev i halvåret.

__________________________________

Om Fylkesmannen
Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. På vegne av flere departementer utfører fylkesmannen en rekke forvaltningsoppgaver i forhold til kommuner og enkeltpersoner, og er klagemyndighet og tilsynsmyndighet. 

Pådrivere på vegkurs i Trøndelag

 Skogsbilvei.
(Foto: Aage Storsve)

Vei er kanskje det viktigste verktøyet til økt aktivitet i skogbruket. Det er derfor viktig å bygge kompetanse rundt alle ledd i prosessen med etablere gode skogsvegløsninger for tilgjengelighet til skogressursene.

I dagene 2.-3. april ble det gjennomført vegkurs for pådrivere og skogansvarlige i skognettverkene i Trøndelag med om lag 20 deltakere. Arrangør var Skogkurs og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Grunnleggende kjennskap til veinormaler, forskrifter, saksgang, planlegging, økonomi og organisering er viktig. Programmet la opp til en god innføring i disse temaene.

Regnskapskontorene var trukket aktivt med på kurset i forhold til tema økonomi, skatt og skogfond. Regnskapskontorene er i likhet med Skogkurs viktig samarbeidspartner for skogeierkontakt og skogeierveiledning.

Det ble også lagt vekt på å diskutere hvilke roller ulike aktører bør og skal ha i prosessen med å realisere utarbeida hovedplaner i kommunene for skogsveger.

Det vil bli fulgt opp med en markdag for kursdeltakerne til sommeren. 

Kontaktperson: Aage Storsve.
 

Gode tanker om langsiktig byutvikling

Trondheim kommune satser på god involvering fra alle berørte aktører i arbeidet med hvordan byen skal utvikles i fremtiden.

I forbindelse med igangsettingen av arbeidet med rullering av kommuneplanmeldinga om langsiktig byvekst i Trondheim inviterte kommunen nylig til stort Fremtidsverksted. Målet med verkstedet var å samle berørte parter til en dag med mulighet til å komme med sine tanker og innspill. Første del besto av en felles seksjon med faglige innslag der blant annet trender i byutviklingen, fremtidens transportutfordringer og verdsettingen av arealressursen ble belyst.  Deretter ble ulike spørsmål, knyttet til byens mulige utvikling, diskutert i grupper der både politikere, kunnskaps- og forskningsmiljøer, offentlig forvaltning og ulike interesseorganisasjoner deltok. Det var lagt vekt på å få med ungdomspolitikerne i diskusjonene. Et godt initiativ som bidrar til forankring av det viktige arbeidet.

Fylkesmannen ser fram til det videre arbeidet med meldingen. Sett i lys av kommuneplanvedtaket fra 2013, hvor store arealer ble avsatt til boligformål, vil et sentralt spørsmål være hvordan eksisterende utbyggingsområder skal forvaltes.

Kontaktperson: Margrete Halsan
  

Økomelkprodusenter i Sør-Trøndelag gjør det bra

Mange økomelkprodusenter ligger på topp i dekningsbidrag pr liter melk.

Storfe
(Foto: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag)

Tall fra TINE viser at leverandører av økologisk melk driver svært godt. Økomelkprodusentene driver på en bærekraftig måte med minst mulig kraftfôr og mest mulig grovfôr pr liter melk produsert. Dette er krevende, men Tine-tallene viser at mange av økomelkprodusentene ligger på topp i dekningsbidrag pr liter melk, og det uten tilskudd. Dette bidrar til god utnyttelse av våre store grovfôrarealer og til et åpent kulturlandskap. Generelt er dyktige produsenter viktige for sikre matproduksjon og god ressursutnyttelse i fylket vårt.  Gjennom Foregangsfylkeprosjektet for økomelk i Nord- og Sør-Trøndelag er Fylkesmannen med på å styrke økologisk melkeproduksjon og forbruk av økologiske melkeprodukter.                                                                              

Kontaktperson: Ivar Stokkan.
  

Interkommunalt samarbeid for å finne arealer til massedeponi

Gjennom IKAP (interkommunal arealplan for Trondheimsregionen) er det satt i gang et arbeid for å finne egnede lokaliseringer til deponiformål.

Deponering av masser har etter hvert blitt en betydelig utfordring i Trondheimsregionen. Allerede regulerte områder for deponering av masser vil i løpet av et par år være oppfylt og avsluttet. Med bakgrunn i svært stor byggeaktivitet både til boliger og næringsareal samt store samferdselstiltak, er behovet for areal til både midlertidig og varig deponering på det nærmeste akutt.

Gjennom IKAP (interkommunal arealplan i Trondheimsregionen) kartlegger nå kommunene egnete områder for deponering av rene masser i regionen. Fylkesmannen deltar også i dette arbeidet. Ulike alternativer skal utredes, herunder vurderes mot faktorer som behov, attraktivitet, konsekvenser for klima/transport, jordvern og miljøverdier. Ut fra kartleggingen av potensielle områder for deponi, skal det utarbeides en strategi for deponering av rene masser i Trondheimsregionen.

Fylkesmannen mottar per i dag jevnlig søknader om deponering på dyrka jord, noe som utfordrer jordvernet. Vi har forventninger til at det interkommunale samarbeidet vil bidra til avklaringer for større deponiområder og sikre bedre forutsigbarhet for alle parter. Dermed vil forhåpentligvis trykket på alle mindre potensielle deponier avta. En klar målsetting med arbeidet er at det skal bidra til en jordverngevinst.

Kontaktperson: Margrete Halsan.
 

Ny grøntsatsing i Trøndelag

Vil bygge videre på regionens lange tradisjoner for produksjon av grønnsaker, bær og potet.

 Grønsaker
(Foto: Oi Trøndersk mat og drikke)

Det er Fylkesmannens landbruksavdelinger i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag som sammen med Norsk Landbruksrådgiving i de to fylkene har tatt initiativ for å etablere en tydeligere strategi som bidrag til sikring av lønnsomheten og konkurransekraften i næringa. Samtidig er det ønske om å øke produksjonen i tråd med nasjonale målsettinger og ønsker fra markedsaktørene.

Trøndelag har et betydelig vekstpotensial for grøntproduksjon. Det er viktig å støtte opp under de etablerte produsentene og samtidig prøve å få tak i nye produsenter i de mest aktuelle produksjonene. Trøndelag har fra naturens side gode naturgitte forhold for produksjon av både grønnsaker, bær og poteter, dette vil en utnytte.

Identiteten og omdømmet rundt trønderske produkter er også et område som vil bli vurdert nærmere. Forbrukerne har blitt mer opptatt av lokale produkter, de etterspør spesielle kvaliteter og er ute etter den gode historien knyttet til matvarene. Dette kan utnyttes for å knytte smakspreferanser til Trønderske produkter

Skiftende værforhold skaper også nye utfordringer i forhold til kompetanse, dette er forhold som vil bli vurdert nærmere. Endrede værforhold er også noe som en vil se nærmere på i sammenheng med forsyningssituasjonen både lokalt og på landsplan. Planen er å gjennomføre forprosjektet for så gå videre med et hovedprosjekt i 2015.

Kontaktperson: Magnhild Melandsø.