Fylkesnytt fra Vestfold og Telemark 1/2024

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet en artikkel om bærekraftige embeter.

Bærekraftige embeter

Statsforvalterembetene i Møre og Romsdal, Agder og Vestfold og Telemark har gjennomført et felles bærekraftprosjekt i regi av BDO Norge. Målet er å styrke vår bærekraftkompetanse i alle deler av organisasjonen. Noen av temaene vi har jobbet med høsten 2023 er: Definere relevante bærekraftmål, integrere bærekraftmål i arbeidsoppgaver og dokumenter, identifisere målkonflikter, håndtere interesseavveininger mellom de tre dimensjonene økonomi, sosiale forhold og klima og miljø.

Bærekraftarbeid er et kontinuerlig arbeid. I en travel arbeidshverdag er det viktig å ha noen momenter som bevistgjører oss på at vi alle jobber sammen for et felles mål. Embetet skal selv fortsette arbeidet i 2024, og tar med seg kunnskapen om bærekraft i virksomhetsplanleggingen.

bærekraftsverkstedet
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark samlet under bærekraftsverkstedet Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark – Monica Bakkelund

Kontaktperson:
Everdien van Weeghel, tlf.: 35 58 62 61, (everdien.vanweeghel@statsforvalteren.no)

Urbant landbruk - Ny bybonde i Skien – Dyrking av mer bærekraftige byer

Etter en testperiode i 2023 viderefører nå Skien kommune stillingen som bybonde. Stillingen er forankret i Grenland landbrukskontor, men skal operere på tvers av sektorer.  

Ambisjoner og verdier

De viktigste oppgavene til bybonden vil være å koordinere kommunens egne prosjekter, samt generelt drive nettverksbygging og rådgivning om urbant landbruk ut i befolkningen.

Skien har i flere år tilrettelagt for grønne, urbane landbruksaktiviteter og ser at en ressurs som dette vil kunne skape ytterligere synergier, internt som eksternt. Bevisstheten rundt verdien av flere grønne områder i byer og tettsteder øker, til glede og nytte for folk og miljø, for insekter som for økosystem. Bybonden skal inspirere og gi kunnskap om disse verdiene og verktøyene. Generelt er dette høyst relevant i arbeidet med å skape mer bærekraftige og klimavennlige byer.

I uttestingsperioden har Stiftelsen Lystgården - Senter for urbant landbruk i Bergen og Bybonden i Bergen bidratt med verdifulle tips og råd.

Konkret skal bybonden i Skien bidra med følgende:

  • Informere innbyggere, brukere og drivere om de ulike tiltakene, og være kontaktperson for de som ønsker å dyrke i byen.
  • Inspirere skoler og barnehager til å starte med dyrking.
  • Gjennomføre kurs og konferanser om dyrking, og bruken av arealer i byrommet til grønne tiltak.
  • Formidle ambisjonene beskrevet i Pollinatorvennlige Skien.
  • Bidra til å øke kunnskapen rundt å dyrke mat i byen og styrke entreprenørskap innen matdyrking, matkultur og beredskap.
  • Formidle kontakt mellom bynære bønder og byfolk og legge til rette for mer kontakt og samarbeid mellom by og landbruk.

Del av nasjonal strategi for urbant landbruk

Prøveprosjektet fikk midler av Vestfold og Telemark fylkeskommune via satsingen «Urbant landbruk i Vestfold og Telemark- En mulighetsstudie» Her var Statsforvalteren i Vestfold og Telemark også en sentral aktør. Denne satsingen er igjen en oppfølging av nasjonal strategi for urbant landbruk «Dyrk byer og tettsteder».

hage
Det spirer og gror rundt «Pallesjarmen» hage, en viktig arena for Gråtenmoen bydelshus i Skien Foto: Hilde A. Teie

Kontaktperson: 
Ellen Dagsrud, tlf.: 35 58 62 63, (ellen.dagsrud@statsforvalteren.no)

«Ut i Skauen» - faglig påfyll for skogeiere i Vestfold

Skogselskapet i Vestfold startet høsten 2022 arbeidet med et treårig prosjekt, «Ut i skauen», for økt aktivitet og engasjement blant skogeiere. Gjennom prosjektet skal skogeiere få mer kunnskap og bli tryggere i sin rolle. De lokale skogeierlagene og Statsforvalteren er samarbeidspartnere i prosjektet.

Prosjektet «Ut i skauen» innebærer fire årlige arrangementer i perioden 2023-2025, to om våren og to om høsten. To av de årlige arrangementene foregår på kveldstid på ukedager og to på dagtid på søndager. Søndagene er familiedager med samlingsplass med aktiviteter for barn.

Målet med prosjektet er å skape inkluderende møteplasser, hvor skogeiere får faglig påfyll på en lett tilgjengelig måte og kan utveksle erfaringer med andre skogeiere. Dette skal øke kompetansen om skog, stimulere til økt aktivitet og gi inspirasjon til skogeiere. Arrangementene er åpne for alle, og de er gratis.

Prosjektgruppen består av daglig leder og styret i Skogselskapet i Vestfold, og representanter fra de lokale skogeierlagene og Statsforvalteren. Skogeierlagene er sentrale i praktisk gjennomføring av arrangementene. Statsforvalteren kommer med innspill til fagtema og innhold og bidrar med foredrag og fagkunnskap. Prosjektet finansieres med fylkesinntrukne rentemidler og støtte fra Viken Skog SA.

De fire arrangementene i 2023 hadde til sammen ca. 200 deltakere. Temaene var skogskjøtsel og skogeiers økonomi, flerbruks- og miljøhensyn ved skogsdrift, skogbruksplanen som verktøy og ny skogbehandling i et klima i endring.

Prosjektet videreføres i 2024 og 2025, nå som «Ut i skauen» har blitt kjent, er det håp om enda større deltakelse de to neste årene. Ungskogpleie, klima og flerbrukshogst er sentrale tema for arrangementene i 2024.

Skog
Fra «Ut i skauen» i september, hvor skogbehandling i endret klima var tema. Foto: Anita Sæterøy, Skogselskapet i Vestfold

Kontaktperson: 
Ingrid Knotten Haugberg, tlf.: 33 37 23 57, (ingrid.knotten.haugberg@statsforvalteren.no)

Kommunesamling med tema landbrukssektoren i beredskapsarbeidet

I lys av situasjonen som verden i dag står overfor og ekstremvær som «Hans» i august 2023, ville vi  i år øke beredskapskompetansen til landbrukskontorene i kommunene. I november arrangerte vi  en samling for kommunenes landbrukskontor og beredskapskoordinatorer.  Dagen startet med informasjon fra prosjektet «Climate futures» om fremtidsklima og prediksjon av vær. Statsforvalteren er partner i prosjektet. Etter dette fikk deltagerne presentert  totalberedskapskommisjonen sin rapport «Nå er det alvor – rustet for en usikker fremtid» før landbruksdirektøren refererte fra Landbruksdirektoratet sitt høringssvar til rapporten samt Riksrevisjonen sin rapport «Matsikkerhet og beredskap på landbruksområdet»

Et viktig mål med samlingen var å øke kommunenes kunnskap om landbrukskontorenes rolle i beredskap. Ved hjelp av beredskapsstaben hos Statsforvalteren utførte vi en gruppeoppgave om ekstremvær. Meteorologisk institutt hjalp oss med å lage et scenario for ekstremvær med rødt farevarsel for regn og gult farevarsel for vind. Landbrukskontorets rolle er sammensatt og består bl.a. av rådgiving, informasjon og veiledning i tillegg til forvaltning og kontroll av tilskuddsordninger rettet mot bønder/primærprodusenter. Noe arbeid kan utføres fra kontoret, noe arbeid må utføres i felt. Kunnskapen om primærprodusenter og lokale forhold er viktig inn i en krisesituasjon. Hensikten med gruppearbeidet var å styrke landbrukssektorens kobling inn i det kommunale beredskapsarbeidet. Dette ved å tydeliggjøre roller, ansvar, planverk, kompetanse og muligheter for samarbeid på tvers i kommunen.

Dagen ble avsluttet med landbrukets perspektiver og erfaringer i Gjerdrum og Ullensaker etter leirskredet i 2020 der landbrukskontoret tok en essensiell rolle for å ta vare på landbruket i denne tragiske hendelsen.

Samlingen viste at beredskap er viktig og vi håper at ved å sette søkelys på området, kan hjelpe kommunene til å få en større forståelse og fokus på arbeidet med beredskap, også innenfor landbrukssektoren.

Kommunesamling.
Kommunesamling. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark – Miriam Himberg

Kontaktperson:
Unni-Lill Dørum, tlf.: 33 37 12 03, (unni-lill.dorum@statsforvalteren.no)

Kartverktøy for skogfaglige vurderinger til frivillig vern

Faggruppe skog og utmark hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, har sammen med embetet Oslo og Viken, utviklet et kartverktøy som effektiviserer arbeidet med skogfaglige vurderinger i skogvernsaker.

Stortinget vedtok i 2016 at 10 prosent av skogen i Norge skal vernes, og forutsetter at det som skal vernes på privateid grunn skal skje som frivillig vern. KLD har i brev av 8.11.2021 bedt Miljødirektoratet fra februar 2022 iverksette en ordning for avveiing mellom skogverninteresser og skogbruksinteresser for nye skogvernsaker. Avveiningen skal sikre at skogvernet bidrar effektivt til å oppfylle de nasjonale målene for naturmangfold, samtidig som vernet gjennomføres på en slik måte at det får minst mulig konsekvenser for skog- og trenæringen.

Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet har sammen utarbeidet «Skjema for avveiing av områders betydning for vern og betydning for tømmertilgangen». Skjemaet er to-delt. Den ene delen skal oppsummere verneforslaget sin betydning for skogvernet, den andre delen skal oppsummere verneforslaget sin betydning for skog- og trenæringen.

Kartverktøyet vi statsforvaltere har samarbeidet om å utvikle, henter skogfaglige opplysninger fra skogbruksplan, SR16 og andre kilder og sørger for automatisk utfylling av skjema for skogfaglig beskrivelse av enkeltområder som tilbys for frivillig vern. På denne måten bruker vi like datakilder i alle saker som blir vurdert, og vi har bygget opp en mer effektiv metode for å utfylle tallgrunnlag til saken.

Landbruksavdelingen i Vestfold og Telemark har fra 01.02.2022 til desember 2023 fått 50 saker til behandling med tilbud om frivillig vern av skog. Produktivt skogareal i disse sakene utgjør til sammen 43 109 dekar. Som kjent, er det betydelig kø av området tilbudt for frivillig vern som har ført til at arbeidet med nye skogvernsaker fra 01.02.2022 måtte bremses noe ned. Vi i faggruppe skog og utmark har behandlet noen saker og konkluderer med at kartverktøyet fungerer etter hensikten. 

Kart
Kartløsning frivillig vern Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Kontaktpersoner: 
Sanela Jacobsen, tlf.: 33 37 23 48, (sanela.jacobsen@statsforvaltern.no)
Knut Sindre Vale, tlf.: 33 37 23 76, (knut.sindre.vale@statsforvalteren.no)