Innlegg på mottakelse etter Global Disability Summit

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims innlegg på en mottakelse  i anledning gjennomføringen av Global Disability Summit og lanseringen av strategien ‘Likestilling for alle: Styrket innsats for inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne i utviklingspolitikken’.

Sjekkes mot framføringen

Kjære alle, kjære venner,

En stor takk også fra meg til dere alle, for forberedelsene og gjennomføringen av Global Disability Summit. Jeg er mektig imponert og dypt takknemlig. Det var et viktig møte, om et høyt prioritert saksfelt for regjeringen.

Og vi sitter igjen med ikke mindre enn 1400 forpliktelser som skal bidra til inkluderende og rettighetsbasert utvikling. Dette lover godt for den store og viktige jobben vi har foran oss. Å forplikte seg er én ting – men nå skal vi sammen handle! 

De internasjonale forpliktelsene Norge ga under møtet er forankret i strategien som er kalt «Likestilling for alle: Styrket innsats for inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne i utviklingspolitikken». Den ble lansert av regjeringen under toppmøtet.

Strategien gir retningen for et mer inkluderende utviklingssamarbeid framover. Det betyr innsats for fremme av likestilling og utjevning av forskjeller.

Strategien er i tråd med 2030-agendaens grunnleggende prinsipp om at ingen skal utelates. Den skal bidra til å oppfylle FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.

Norge vil være en pådriver for arbeidet med inkludering i det internasjonale utviklingssamarbeidet.

Som vi alle vet, i mange land er personer med funksjonsnedsettelse blant de mest marginaliserte. Koronapandemien – og nå de dramatiske konsekvensene av krigen i Ukraina – ser ut til å forverre situasjonen for de mest utsatte. Dette må vi forhindre.

Fra regjeringens side vil vi gjøre vårt beste for å bidra til å endre denne situasjonen ved å følge en klar, rettighetsbasert tilnærming i utviklingsarbeidet. Målet med strategien er at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i samfunnet på lik linje med andre.

For å få til viktige endringer, løfter strategien fram tre strategiske innsatsområder:

Det første er holdningsendringer for å motvirke stigma og fordommer som bidrar til ekskludering.

Det andre er ansvarliggjøring av stater og bistandsaktører for å styrke kunnskap og rette opp ulikheter og diskriminerende politikk og praksis.

Det tredje er å sikre medvirkning av personer med nedsatt funksjonsevne og deres organisasjoner. Reell deltakelse er helt avgjørende for å sørge for at innsatsen blir inkluderende. Innsatsen må svare på de barrierer og utfordringer som personer med funksjonsnedsettelse møter i sin hverdag, i samfunnet.

Strategien handler i stor grad om å endre måten som vi og våre utviklingspartnere jobber på. Dette er en stor ambisjon. Vi skal i større grad integrere rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne i utviklingssamarbeidet. Særlig innenfor områder som utdanning, helse, arbeidsliv og klimarelatert innsats.

For å sikre at Norges støtte er etterprøvbar, vil regjeringen legge økt vekt på sporbarhet og rapportering.

Dessuten må situasjonen for personer med nedsatt funksjonsevne synliggjøres bedre. Og kunnskapen må økes. Derfor vil regjeringen også bidra til en styrking av data om funksjonsnedsettelse.

For å få til alt dette, så vil dere, sivilsamfunnsorganisasjoner og organisasjonene av personer med nedsatt funksjonsevne, fortsette å være viktige partnere. Dere har allerede gitt verdifulle innspill til strategien. Jeg ser fram til å fortsette det gode samarbeidet i innsatsen med å realisere planen.

Det var et stort engasjement hos nøkkelpersoner i sivilsamfunnet, både i utformingen av toppmøtet og under selve møtet. Jeg vil derfor igjen rette en stor takk til sivilsamfunnet og spesielt til organisasjonene for personer med nedsatt funksjonsevne, for det viktige arbeidet dere har lagt ned. Men kanskje enda viktigere: En stor takk og anerkjennelse fra meg og oss i Utenriksdepartementet for det daglige, verdifulle arbeidet dere gjør for inkludering, både nasjonalt og internasjonalt. Dere er forbilder!

Takk for meg.