Godkjenning av nye prosjekter på norsk sokkel

19 olje- og gassprosjekter på norsk sokkel får i dag grønt lys. Samlede investeringer er på over 200 milliarder kroner. Prosjektene består av nye utbygginger, videreutvikling av eksisterende felt og investeringer i prosjekter for økt utvinning ved eksisterende felt.

— Dette er prosjekter som bidrar til fortsatt høy og stabil produksjon fra norsk sokkel, og til sysselsetting og verdiskaping for hele samfunnet. Vi videreutvikler petroleumsvirksomheten slik at det skapes arbeidsplasser og store inntekter til fellesskapet, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

I første halvår av 2020 falt oljeetterspørselen i verden sterkt som følge av pandemien og det var stor usikkerhet om utviklingen fremover. Stortinget vedtok i juni 2020 midlertidige endringer i petroleumsskatteloven for å legge til rette for at oljeselskapene kunne gjennomføre planlagte investeringer.

— Gjennomføringen av disse prosjektene sikrer arbeidsplasser, bygger kompetanse og gir grunnlag for videre teknologiutvikling som vil være avgjørende for utviklingen i andre næringer som karbonfangst og -lagring, hydrogen, havvind, havbruk og mineraler, sier Aasland.

Prosjekter som ble vedtatt i perioden 2020-2022 og faller under de midlertidige skatteendringene (aktivitetspakka) gir samlede investeringer på om lag 440 milliarder kroner. Om lag 290 milliarder ventes å rette seg mot norske aktører. Investeringene er beregnet å gi grunnlag for om lag 158 000 årsverk i perioden fra 2020 til 2029.

—Yggdrasil og Valhall/Fenris er gode eksempler på at aktivitetspakka har levert. Yggdrasil-prosjektet er det største industriprosjektet Stortinget vil behandle i denne perioden. Prosjektene gir aktivitet på verftene i Egersund, Stavanger, Haugesund, på Stord, i Verdal og i Sandnessjøen, samt hos en rekke leverandører og underleverandører over hele landet, sier Aasland.

Prosjektene som Olje- og energidepartementet nå har ferdigbehandlet har ifølge rettighetshaverne samlede investeringer på over 200 milliarder kroner.

— Prosjektene er også et viktig bidrag til Europas energisikkerhet. Norge er den eneste nettoeksportøren av olje og gass i Europa, og ved å gjennomføre disse prosjektene sikrer vi ny produksjon fra siste halvdel av 2020-tallet, slik at vi kan opprettholde høye norske leveranser, sier Aasland.

Olje- og energiminister Terje Aasland godkjenner utbygging av 19 nye prosjekter på norsk sokkel. Fra venstre: Kristin Kragseth (Petoro), Mario Mehren (Wintershall Dea) og Nikolai Lyngø (Sval Energi).
Olje- og energiminister Terje Aasland godkjenner utbygging av 19 nye prosjekter på norsk sokkel. Fra venstre: Kristin Kragseth (Petoro), Mario Mehren (Wintershall Dea) og Nikolai Lyngø (Sval Energi). Foto: Jo Henrik Jarstø / OED

Liste over prosjekter:

Nordsjøen (operatør i parentes)

Yggdrasil (Aker BP)

Yggdrasil er en stor områdeutbygging i den midtre delen av Nordsjøen. Området består av flere utvinningstillatelser og funn som ligger mellom feltene Alvheim og Oseberg. Utbyggingskonseptet består av en ubemannet produksjonsplattform i nord (Munin), en prosesseringsplattform med brønnområde og boligkvarter (Hugin A) i sør og en normalt ubemannet brønnhodeplattform på Frøy (Hugin B) som knyttes tilbake til Hugin A. I tillegg vil en omfattende utbygging på havbunnen med totalt ni havbunnsrammer knyttes til områdeutbyggingen. Dette omfatter utbygging av Fulla. Yggdrasil bygges ut med en felles kraftforsyning fra land. Videre etableres det felles rørinfrastruktur for eksport av både olje og for gass.

Investeringene i Yggdrasil er anslått til om lag 115 milliarder kroner og utvinnbare ressurser er anslått til om lag 650 millioner fat oljeekvivalenter (o.e). Rettighetshaverne planlegger produksjonsstart i 2027. Sysselsettingseffekter er av selskapene estimert til totalt 65 000 årsverk i levetiden. Rettighetshavere er Aker BP (operatør), Equinor og PGNIG.

Vedtaksbrev:

Valhall PWP og Fenris (Aker BP)

Utbyggingen innebærer en videreutvikling av Valhall-området, hvor en ny ubemannet plattform på Fenrisfeltet vil kobles til en ny integrert prosessplattform på Valhall. Samlet investeringsramme er på om lag 50 mrd. kroner, der rundt 65 prosent forventes levert av norske leverandører. Sysselsettingseffekter er av selskapene estimert til 65 000 årsverk i utbyggings- og driftsfasen med anslåtte utvinnbare ressurser på 367 millioner fat oljeekvivalenter, med produksjonsstart i tredje kvartal 2027. Rettighetshavere er Aker BP (operatør), Pandion og PGNIG.

Vedtaksbrev:

Symra (Aker BP)

Symrautbyggingen er en havbunnsinnretning som vil bli tilknyttet Ivar Aasen-plattformen med videre tilkobling til Edvard Grieg-plattformen. Totale investeringer er beregnet til om lag 9 mrd. kroner og forventet produksjon på 48 millioner fat o.e. Forventet produksjonsstart er i 2027. Sysselsettningseffektene er av selskapene anslått til 4 100 årsverk. Symra vil motta kraft fra land gjennom områdeløsningen på Utsirahøyden. Rettighetshavere er Aker BP, Equinor og Sval.

Norskehavet (operatør i parentes)

Irpa (Equinor)

Irpa planlegges bygget ut med en havbunnsinnretning som knyttes opp til Aasta Hansteen-plattformen. De forventede utvinnbare ressurser er beregnet til om lag 125 mill. fat oljeekvivalenter, der 98 pst. er gass. De totale investeringene er 14,8 mrd. kroner. Planlagt produksjonsstart er i fjerde kvartal 2026 med forventet produksjon til 2039. Rettighetshavere er Equinor (operatør), Wintershall DEA, Petoro, A/S Norske Shell.

Verdande (Equinor)

Verdande er en havbunnsutbygging som skal kobles til produksjons- og lagringsskipet på Nornefeltet (Norne FPSO) i Norskehavet. Utbyggingen av Verdande bidrar til god utnyttelse av eksisterende infrastruktur, og kan bidra til å forlenge levetiden på Norne som har produsert siden 1997. De utvinnbare ressursene er beregnet til om lag 36 mill. fat o.e. og de totale investeringene er 4,7 mrd. kroner. Planlagt produksjonsstart er i fjerde kvartal 2025, med forventet produksjon til 2030. Forlenget levetid på Norne vil kunne medføre økt utvinning tilsvarende 11 mill. fat o.e dersom produksjon blir mulig til 2035. Rettigshavere er Equinor (operatør), Petoro, Vår Energi, Aker BP, PGNIG.

Dvalin Nord (Wintershall Dea)

Dvalin Nord ligger i Norskehavet rundt 270 km nord for Kristiansund og forventes å produsere om lag 84 mill. fat o.e., i all hovedsak gass. Investeringene er nær 8 mrd. kroner. Dvalin Nord skal bygges ut med en havbunnsramme som skal kobles til Heidrun-plattformen via en bunnramme på det eksisterende Dvalinfeltet. Gassen vil bli eksportert via Polarled-rørledningen til Nyhamna og så til markedet. Planlagt produksjonsstart er fjerde kvartal 2026 og produksjonsperioden ventes å være rundt 13 år. Rettighetshavere er Wintershall DEA (operatør), Petoro, Sval.

Skarv satellitter (Aker BP)

De tre separate havsbunnsutbyggingene Alve Nord, Idun Nord og Ørn skal knyttes til produksjonsskipet Skarv utenfor Helgelandskysten. Samlet investeringsramme er beregnet til om lag 17 mrd. kroner, og utvinnbare ressurser er beregnet til totalt ca. 120 millioner fat oljeekvivalenter, hovedsakelig gass, med produksjonsstart i tredje kvartal 2027 og estimert produksjonsperiode på 6-10 år. Rundt 60 prosent forventes levert av norske leverandører. Sysselsettingseffekter er av selskapene estimert til 7800 årsverk i utbyggings- og driftsfasen. Rettighetshavere er Aker BP (operatør), Wintershall DEA, Equinor, PGNIG.

Vedtaksbrev:

Maria (Wintershall Dea)

Utbyggingen er en videreutvikling av Mariafeltet som har vært i produksjon siden 2017. Investeringer på 4 milliarder som vil gi 22 millioner nye fat o.e. Prosjektet utnytter i utstrakt grad eksisterende infrastruktur (vanninjeksjon fra Heidrun, gassløft fra Åsgard samt produksjon og overordnet styring med Kristin som vertsplattform). Produksjonsstart er planlagt i andre kvartal 2025 med en antatt produksjonsperiode til 2040. Rettighetshavere er Wintershall DEA (operatør), Petoro, Sval. 

Berling (OMV)

Berlingfeltet består av to separate funn i Norskehavet og er planlagt bygget ut med en havbunnsramme tilknyttet Åsgard B-innretningen. Totale investeringer er beregnet til om lag 9 mrd. kroner. Forventede utvinnbare ressurser er beregnet til om lag 44 mill. fat o.e. som består av hovedsakelig gass. Det er planlagt produksjonsstart i 2028 med en antatt produksjonsperiode på fem år. Sysselsettingsvirkninger er av selskapene beregnet til 4200 årsverk for utbygging og drift til sammen gjennom feltets levetid. Rettighetshavere er OMV (operatør), Equinor og DNO.

I tillegg har departementet behandlet prosjekter der det er tatt beslutning om investeringer for økt utvinning ved eksisterende felt, nærmere bestemt Solveig fase 2 og Andvare.