Nyheter

Grønt krafttak for havet

Norge tok initiativ til opprettelsen av det internasjonale Havpanelet. Under regjeringens havkonferanse i Bergen i dag ble havets betydning for norsk økonomi, nye grønne havnæringer og bærekraftig forvaltning av de norske havområder løftet fram.

Statsministeren står sammen med fem statsråder ved roret på Statsraad Lehmkuhl.
Statsministeren og fem statsråder på bak roret på Statsraad Lehmkuhl i Bergen. Foto: Paul S. Amundsen

Formålet med havkonferansen var å sette det internasjonale havpanelets arbeid inn i en nasjonal sammenheng og vise regjeringens samlede politikk for et grønt krafttak for havet.

– Norge er et foregangsland innen havforvaltning, men vår ambisjon er å bli enda bedre. Sunne og produktive hav er en forutsetning for bærekraftig vekst. Fremover vil vi trenge mer mat og energi fra havet, mer sjøtransport og mer areal til nye havnæringer. Samtidig må vi verne, beskytte og bevare havets ressurser. For denne regjeringen er det avgjørende at det som er bra for havøkonomien også er bra for havmiljøet, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Statsminister Jonas Gahr Støre står på scenen.
Statsminister Jonas Gahr Støre holder sin innledning på regjeringens havkonferanse 17. april 2023. Foto: Paul S. Amundsen

Statsminister Jonas Gahr Støre deltok på konferansen i Bergen sammen med klima- og miljøminister Espen Barth Eide, olje- og energiminister Terje Aasland, fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran, arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim. I tillegg deltok en rekke eksperter fra organisasjoner, næringslivet og forskning.

Havets helsetilstand er under press, samtidig trenger vi havet mer enn noensinne for å lykkes på veien mot nullutslippsframtida. Oppdraget er å forene vekst i havøkonomien med tiltak som bedrer havets helse. Sunne og produktive hav er forutsetningen for økonomisk vekst, ikke minst for Norge, som kan skape verdier basert på den blå økonomien.

– Vi skal både ta vare på havet og ta havet mer i bruk. Vi blir stadig flere mennesker på jorda og vi trenger å hente mer sunn og klimavennlig mat fra havet. Samtidig må vi forvalte havet på en bærekraftig måte, slik at fremtidige generasjoner også kan skape verdier og høste sjømat i friske hav, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Det ligger også et stort potensial for vekst i det som skjer over havoverflaten. Havpanelet peker på havvind som et viktig bidrag til å omstille økonomien i tide for å nå klimamålene, samtidig som vi øker produksjonen av ren energi som gradvis skal erstatte fossil. 

– Havet kan bidra med en stor andel av den fornybare kraften vi trenger for å utvikle Norge videre og bygge grønne industriarbeidsplasser langs hele kysten. Skal vi lykkes med havvindsatsingen må vi imidlertid legge godt til rette for sameksistens med eksisterende næringer, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Samfunnet vårt er tuftet på tanken om å skape og dele. Vi skaper mer i fellesskap og vi fordeler rettferdig for å kunne skape mer. Slik har vi lagt grunnlaget for verdensledende industri, økt velstand og en velferdsstat som tar vare på oss alle.

– For å få størst mulig verdiskapning og sysselsetting må vi sørge for bærekraftig bruk av ressursene i og rundt havet, og på den måten sikre et robust og trygt arbeidsliv med ordnede forhold. Nå og i lang tid fremover. Vi må legge til rette for at det skapes arbeidsplasser, at vi inkluderer flere med riktig folk til riktig jobb, og at vi tar i bruk all arbeidskraft vi har, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Havpanelet anbefaler sine medlemsland å føre en politikk der man satser på bærekraftige fiskebestander og matproduksjon fra havet. Dette er et område det Norge har mye å vise til.

Ulovlig og uregulert fiske er et stort problem flere steder i verden. Når den globale matsikkerheten i stadig større grad vil avhenge av mat fra havet, er dette en utfordring som må løses. Vi har både et ansvar for å sikre proteiner til en voksende verdensbefolkning samtidig som vi skaper verdier basert på bærekraftige fiskerier hjemme.

– Sult er på frammarsj blant verdens fattigste, og en viktig del av løsninga er å få mer mat fra havet. Derfor står Norge på internasjonalt for god havforvaltning og for bedre forhold for småskalafiskere. Det er viktig at vi kommer ulovlig fiske til livs gjennom samarbeid med partnerland i sør, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Havet har sin egen blå skog av ålegras og tang og tare, og i andre verdensdeler mangrover. Denne skogen er en av de fremste naturlige løsningene på utfordringer knyttet til forsuring, oppvarming og tap av livet i havet. Dyrking av tang og tare kan også være en ny og bærekraftig næringsvei. Mangroveskoger, tareskog, sjøgressenger og andre typer blå skog forhindrer erosjon, øker naturlig karbonlagring og styrker biologisk produksjon. Under Regjeringens havkonferanse ble det understreket at regjeringen vil satse på blå skog både hjemme i norske havområder, og ute i verden som del av vår utviklingspolitikk.

– Natur og klima henger tett sammen også i havet. Den blå skogen med tang og tare, sjøgressenger og mangrover, er hjem for mange arter og rike økosystemer, og bidrar til å lagre karbon og dempe klimaendringene. Blå skog bidrar til et levende hav, samtidig som den gir muligheter for nye og viktige næringsveier, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.