Regjeringen arrangerer havkonferanse

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen arrangerer en egen havkonferanse i Bergen 17. april, i forbindelse med One Ocean Week. Formålet er å sette det internasjonale havpanelets arbeid inn i en nasjonal kontekst og vise regjeringens samlede politikk for et grønt krafttak for havet.

Statsminister Jonas Gahr Støre
Statsminister Jonas Gahr Støre. Foto: Statsministerens kontor

– Havet er et felles gode og kritisk viktig for menneskenes og planetens helse, for klima og matsikkerhet, for lokale arbeidsplasser og for verdensøkonomien. For at havet skal fortsette å yte disse tjenestene, må vi holde det friskt og rent. Det er også en forutsetning for at vi her i Norge skal kunne fortsette å leve godt av havets overskudd. Derfor er det viktig at vi bidrar til ansvarlig forvaltning av verdens havområder, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Statsministeren leder det internasjonale havpanelet. Panelet består av 17 sittende stats- og regjeringssjefer fra hele verden og har utarbeidet en handlingsplan for hvordan vi skal ta bedre vare på havet og bruke havet på en bærekraftig måte.

Bred deltakelse

Statsministeren deltar på konferansen i Bergen sammen med klima- og miljøminister Espen Barth Eide, olje- og energiminister Terje Aasland, fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim. I tillegg deltar en rekke eksperter fra organisasjoner, næringslivet og forskning.

– Norge er et foregangsland innen havforvaltning. Våre forvaltningsplaner sikrer bærekraft og helhet i norske havområder. Vi har i tillegg besluttet å lage samlede næringsplaner, som vil skape forutsigbarhet og grunnlag for sameksistens på tvers av havnæringene. Samtidig må de marine økosystemene bli ivaretatt, sier Støre.

Bergen er et knutepunkt for havforskning og havbaserte næringer. Skipet Statsraad Lehmkuhl returnerer til Bergen fra jordomseilingen, One Ocean Expedition, rett før konferansen. Arrangementet finner sted i tilknytning til One Ocean Week som skjer i Bergen samme uke.

Nye klimautfordringer

– I rapporten som FNs klimapanel nylig la fram, står det at havet rammes hardt av klimaendringene, med surere vann, mindre oksygen, redusert biologisk produksjon og endringer i havsirkulasjonen. Samtidig vil vi se en økning i det globale havnivået. Norge tar et lederskap i kampen mot klimaendringene og for bærekraftig bruk av havet. Med konferansen i Bergen ønsker vi økt oppmerksomhet om utfordringene og mulighetene som havet gir oss, sier statsministeren.

Havbaserte løsninger kan bidra til en femtedel av de nødvendige utslippskuttene globalt innen 2050.

Norge har blant annet bidratt til den nye FN-avtalen om vern og bærekraftig bruk av marin biodiversitet i havområder utenfor nasjonal jurisdiksjon, og stått i bresjen for redusert forsøpling av havene.

Blå skog, havvind og mat fra havet sentrale tema

Konferansen vil blant annet omhandle spørsmål knyttet til investering i den blå økonomien, havvind, mat fra havet og blå skog.

Havpanelet peker på blå skog som en av de fremste løsningene på utfordringer knyttet til forsuring, oppvarming og tap av livet i havet. Blant annet tang og tare kan både hjelpe på tilstanden for havmiljøet og være en ny næringsvei.

Havpanelet peker på havvind som en viktig del av svaret på hvordan vi skal omstille økonomien i tide for å nå klimamålene, samtidig som vi øker produksjonen av ren energi som gradvis skal erstatte fossile brensler. Regjeringen har lansert store planer for havvindsatsing i Norge.

Havet er et betydelig matfat for store deler av verdens befolkning. Havpanelet anbefaler sine medlemsland å føre en politikk der man satser på bærekraftige fiskebestander og matproduksjon fra havet. Dette er et område det Norge har mye å vise til.

Konferansen har bare plass til et begrenset antall deltakere, men vil bli strømmet på regjeringen.no, slik at alle kan følge med.

 

Fakta om havpanelet

  • Høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi ledes av Norges statsminister og Palaus president.
  • Medlemmene er statsledere fra Australia, Canada, Chile, Fiji, Ghana, Indonesia, Jamaica, Japan, Kenya, Mexico, Namibia, Norge, Palau, Portugal, USA, Storbritannia  og Frankrike. Til sammen står disse 17 landene for 44% verdens økonomiske soner til havs.
  • Panelets medlemmer har forpliktet seg til å forvalte bærekraftig 100 prosent av sine nasjonale havområder innen fem år.
  • Havpanelet har produsert til sammen over 20 rapporter som har gitt verden mye mer kunnskap om havet.