Høring – eiendomsskatt på grunn under kraftlinjer

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen har i dag sendt et lovforslag på høring, som hindrer de uheldige sidene ved lagmannsrettsdommen om eiendomsskatt på grunn under kraftlinjer som kom i fjor.

Borgarting lagmannsrett avsa 11. oktober 2021 en dom om utskriving av eiendomsskatt på grunn under kraftlinjer. Resultatet av dommen er at det skal skrives ut eiendomsskatt på hver enkelt grunneier for den delen av verdien til nettanlegget som kan tilskrives grunnen. Kommunene anket avgjørelsen til Høyesterett, men anken ble avvist og dommen er endelig.

– Skatte- og avgiftssystemet skal være forutsigbart for enkeltpersoner og bedrifter. Endringer i eiendomsskatten skal dessuten utredes i samarbeid med kommunene. Her har lagmannsretten kommet frem til en upraktisk og urimelig løsning som kan føre til at mange kommuner blir nødt til å legge om skattleggingen av grunn under nettanlegg. Regjeringens lovforslag vil hindre at grunneiere blir nødt til å betale eiendomsskatt på nettanlegg, og sørger samtidig for å redusere de administrative kostnadene til kommunene som følge av dommen, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Regjeringen foreslår at grunneiere bare kan bli ansvarlige for eiendomsskatt på grunn under kraftlinjer dersom denne omfattes av kommunens øvrige utskriving av eiendomsskatt. For nettselskapene innebærer forslaget at verdien av grunnrettighetene, det vil si retten til å føre ledninger over grunnen, inkluderes ved verdsettelsen av nettanlegget.

Finansdepartementet tar sikte på å fremme et lovforslag til høsten, etter å ha vurdert høringsinnspillene. Det foreslås at endringene trer i kraft fra og med 2023.

Høringsfristen er 29. juli 2022.