Høring - forslag til endringer i eigedomsskattelova om eiendomsskatt på grunn under kraftlinjer

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endring av eigedomsskattelova vedrørende skatt på grunn under kraftlinjer.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 29.07.2022

Vår ref.: 21/5068

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endring av eigedomsskattelova vedrørende skatt på grunn under kraftlinjer. Forslaget innebærer at verdien av grunnen ikke skal inngå i verdsettelsen av nettanlegget. I stedet foreslår departementet at nettselskapenes rettighet til å føre ledninger over grunnen inkluderes i verdsettelsen av nettanlegget. Forslaget gjennomføres ved endringer i eigedomsskattelova § 4.

Den enkelte høringsinstans bes vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er 29. juli 2022. For å avgi høringsuttalelse gå til høringen på www.regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

 

Kari Alice Frønsdal  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                                    Andreas Strømnes
                                                                                    rådgiver

Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og distriktsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Skattedirektoratet
Agder Energi Nett
Arva
BKK Nett
Den norske Advokatforening
Distriktsenergi
Domstolsadministrasjonen
Elvia
Energi Norge
Fagne AS
Glitre Energi Nett
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Lede AS
Lnett AS
LVK
NBBL
Norges Bondelag
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norges Hytteforbund
Norges Naturvernforbund
Norges Skogeierforbund
Norsk Takst
Norgesnett
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Statnett
Tensio