Høring – endret tidfestingstidspunkt for merverdiavgift med grunnlag i tilvirkningskontrakter

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Finansdepartementet foreslår å endre tidspunktet for tidfesting av merverdiavgift for omtvistede krav med grunnlag i tilvirkningskontrakter.

Merverdiavgiften tidfestes i den termin faktura utstedes. Det er uten betydning for tidfestingen om fakturaen faktisk blir betalt. Nåværende regelverk innebærer at leverandører av varer og tjenester kan bli nødt til å rapportere og betale merverdiavgift på krav som oppdragsgiveren bestrider og nekter å betale (omtvistede krav). Dette gir leverandørene en likviditetsbelastning.

Forslaget som nå sendes på høring innebærer at omtvistede krav som har sitt grunnlag i tilvirkningskontrakter kan utsettes til tvisten er avklart eller kravet er betalt. Leverandører som ikke får betalt på grunn av tvist med oppdragsgiveren, må som følge av forslaget ikke betale merverdiavgiften til staten før det er avklart om de får betalt. Dette vil redusere likviditetsbelastningen for leverandøren.

Tilvirkningskontrakter innebær at leverandøren skal utvikle, prosjektere eller tilvirke et konkret formuesobjekt for bestilleren. Etter forslaget skal et krav anses som omtvistet når det etter en objektiv vurdering er rimelig tvil om kreditor har rett på vederlaget.

En ordning med utsatt tidfesting av omtvistede krav for merverdiavgift knyttet til tilvirkningskontrakter vil trolig omfatte mange kontrakter innenfor bransjen bygge- og anleggsvirksomhet og verftsindustri.

Det foreslås at endringen trer i kraft fra 1. januar 2023.

Les mer: