Høring - Forslag om utsatt tidfesting for merverdiavgift for omtvistede krav med grunnlag i tilvirkningskontrakter

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om utsatt tidfesting for merverdiavgift for omtvistede krav med grunnlag i tilvirkningskontrakter.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 06.12.2022

Vår ref.: 22/5152

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om utsatt tidfesting for merverdiavgift for omtvistede krav med grunnlag i tilvirkningskontrakter.

Det foreslås en ny § 15-9-3 i merverdiavgiftsforskriften om at beløp som har sitt grunnlag i tilvirkningskontrakter og som er omtvistet, skal oppgis i skattemeldingen for den termin kravet er avklart eller betalt.

Vi vil understreke at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er 6. desember 2022. For å gi høringsuttalelse gå til høringen på www.regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

Frédéric Wilt  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                               Kjell Saghaug                                                                                                             lovrådgiver

Vedlegg

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Barne- og familidepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og distriktsdepartementet
Kultur- og likestillingsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arkitektbedriftene i Norge
Byggenæringens landsforening
Byggevareindustrien
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Dataforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
Domstolsadministrasjonen
Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA)
Finans Norge (FNO)
Finanstilsynet
Handelshøyskolen BI
Hovedorganisasjonen Virke
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Maskinentreprenørenes Forbund
Nelfo
Norges Handelshøyskole
NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges Bondelag
Norges bygg- og eiendomsforening
Norges Fiskarlag
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
Norges kommunerevisorforbund
Norges Rederiforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norske Arkitekters Landsforbund
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norsk Eiendom
Norske Maritime Leverandører
Norsk Økrimforening
NTL-Skatt
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Regelrådet
Regnskap Norge
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatteetatens Landsforbund
Skatterevisorenes Forening
Småbedriftsforbundet
Statistisk sentralbyrå
Tolldirektoratet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
ØKOKRIM
Økonomiforbundet
Regjeringsadvokaten
Rådgivende ingeniørers forening
Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet
Universitetet i Tromsø
Det juridiske fakultet