Nyheter

Høring om forslag til forskrifter til ny lov om låneformidling

Finansdepartementet har i dag sendt på høring Finanstilsynets forslag til forskrift om formidling av lån og endringer i finansforetaksforeskriften.

Finanstilsynet har på oppdrag fra Finansdepartementet utarbeidet utkast til forskrifter til lov 16. desember 2022 nr. 91 om låneformidling (låneformidlingsloven).
Låneformidlingsloven vil tre i kraft 1. juli 2023. De foreslåtte forskriftene er tenkt å skulle tre i kraft fra samme tidspunkt.
Det er imidlertid foreslått en overgangsperiode på ett år som gir aktørene tid til å tilpasse seg enkelte av de nye reglene.

Finanstilsynets forslag i høringsnotatet omhandler blant annet følgende forhold:

  • Formidling av lån til forbrukere gjennom folkefinansieringsplattformer vil ikke lenger være tillatt. Som begrunnelse peker Finanstilsynet bl.a. på at dette vil sikre at forbrukerne møter profesjonelle långivere som er underlagt tilsyn og har klart definerte plikter etter bl.a. finansavtaleloven. Formidling av lån til næringsdrivende gjennom folkefinansieringsplattformer vil være tillatt når plattformene drives av finansmeglerforetak eller finansforetak. Det vises til forslag til ny § 2-18 i finansforetaksforskriften.

  • Formidling av lån fra Husbanken og kommuner holdes utenfor lovens virkeområde i tråd med unntaksbestemmelser i boligkredittdirektivet.

  • Utfyllende bestemmelser om foretak som driver såkalt aksessorisk låneformidling av andre typer lån enn boliglån.

  • Organisatoriske krav til låneformidlingsforetak.

  • Formelle kompetansekrav til ansatte i finansforetak som driver lånerådgivning.

  • Presiserende regler for EØS-foretak som driver låneformidling i Norge gjennom filial eller grensekryssende.

Høringsfristen er 2. mai 2023.