Høring - forskrifter til ny lov om låneformidling

Finansdepartementet sender med dette på høring Finanstilsynets forslag til forskrift om formidling av lån og forslag til endringer i finansforetaksforskriften.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.05.2023

Vår ref.: 17/4161

Finansdepartementet sender med dette på høring Finanstilsynets forslag til forskrift om formidling av lån og forslag til endringer i finansforetaksforskriften. De foreslåtte forskriftene vil utfylle lov 16. desember 2022 nr. 91 om låneformidling (låneformidlingsloven) og lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven).

1.          Bakgrunn

Finansdepartementet ba i brev 18. november 2022 Finanstilsynet om å utarbeide forslag til utfyllende forskrifter til låneformidlingsloven under forutsetning om at forslaget til en ny lov om låneformidling som var fremmet til stortingsbehandling i Prop. 2 L (2022-2023) ville bli vedtatt. Låneformidlingsloven gjennomfører de offentligrettslige delene av boligkredittdirektivet (direktiv 2014/17/EU) i norsk rett.

Låneformidlingsloven ble vedtatt 16. desember 2022, og vil tre i kraft 1. juli 2023. De foreslåtte forskriftene er tenkt å skulle tre i kraft fra samme tidspunkt. Det er imidlertid foreslått en overgangsperiode på ett år som gir aktørene tid til å tilpasse seg enkelte av de nye reglene.

Finanstilsynets forslag til forskrifter ble oversendt departementet i brev og høringsnotat datert 1. mars 2023, og dette høringsnotatet med forskriftsforslag sendes nå på høring.

2.          Hovedtrekk i Finanstilsynets forslag

Låneformidlingsloven stiller krav om konsesjon som låneformidlingsforetak for å drive ervervsmessig formidling av lån til forbrukere. For låneformidlingsvirksomhet rettet mot næringsdrivende og aksessorisk låneformidling (foretak som formidler lån, men har annen hovedvirksomhet) stiller loven ikke krav om konsesjon, men det stilles krav om registrering hos Finanstilsynet. Låneformidlere som er finansmeglere, er i dag kun underlagt en plikt til registrering hos Finanstilsynet. For finansagenter er det ingen registreringsplikt. Den nye loven stiller krav om konsesjon både for finansagenter og finansmeglere.

Låneformidlingsloven gjelder ikke for finansforetak. Slike foretak er underlagt annen særlovgivning for sin virksomhet.

Finanstilsynets utkast til forskrifter supplerer låneformidlingslovens og finansforetakslovens regler, og omhandler blant annet følgende forhold:

  • Formidling av lån til forbrukere gjennom folkefinansieringsplattformer vil ikke lenger være tillatt. Som begrunnelse peker Finanstilsynet bl.a. på at dette vil sikre at forbrukerne møter profesjonelle långivere som er underlagt tilsyn og har klart definerte plikter etter bl.a. finansavtaleloven. Formidling av lån til næringsdrivende gjennom folkefinansieringsplattformer vil være tillatt når plattformene drives av finansmeglerforetak eller finansforetak. Det vises til forslag til ny § 2-18 i finansforetaksforskriften.

  • Formidling av lån fra Husbanken og kommuner holdes utenfor lovens virkeområde i tråd med unntaksbestemmelser i boligkredittdirektivet.

  • Utfyllende bestemmelser om foretak som driver såkalt aksessorisk låneformidling av andre typer lån enn boliglån. Selv om slik virksomhet er unntatt fra konsesjonsplikt kreves bl.a. registrering i Finanstilsynets virksomhetsregister, oppfyllelse av visse kompetansekrav og oppfyllelse av finansavtalelovens regler om finansoppdrag.

  • Organisatoriske krav til låneformidlingsforetak, herunder krav til styrets sammensetning, krav om ansvarsforsikring, og regler om at låneformidlingsforetak skal omfattes av internkontrollforskriften.

  • Formelle kompetansekrav til ansatte i finansforetak som driver lånerådgivning.

  • Presiserende regler for EØS-foretak som driver låneformidling i Norge gjennom filial eller grensekryssende.

For en nærmere omtale av forslagene vises det til høringsnotatet. For øvrig viser departementet til at Verdipapirlovutvalget har avgitt NOU 2021: 10 om folkefinansiering av næringsvirksomhet, og skal utrede regelverk for folkefinansiering av forbrukerkreditt med utgangspunkt i forventede nye EU-regler. Departementet ber i den forbindelse særskilt om innspill på om det anses å være behov for mer omfattende overgangsordninger enn det er lagt opp til i høringsnotatet.

3.          Høringsfrist

Den enkelte høringsinstans bes vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfrist er 2.mai 2023. For å avgi høringsuttalelse, gå til høringen på www.regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse ved å klikke på «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på våre nettsider.

Med hilsen

Jens Christian Werring-Westly  e.f.
avdelingsdirektør

Marie Meling
seniorrådgiver

Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bankenes sikringsfond
Barne- og familiedepartementet
Brønnøysundregistrene
Caritas Norge
Coop Norge SA
Datatilsynet
Deloitte  AS
Den norske advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den Norske Blockchainforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
Econa
Eiendom Norge
Energi Norge
Equinor
EVRY
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansmarkedsfondet
Finanstilsynet
Fiskebåt
Folketrygdfondet
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Fornybar Norge
Forsvarsdepartementet
Forum for Utvikling og Miljø
Handelshøgskolen ved Nord universitet
Handelshøyskolen BI
Havtrygd Gjensidig Forsikring
Helse- og omsorgsdepartementet
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Hovedorganisasjonen Virke
Huseiernes landsforbund
Høgskulen på Vestlandet
IIA Norge
Industri Energi
Initiativ for etisk handel
Juridisk rådgivning for kvinner
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
KnowledgeGroup AS
Kommunal- og distriktsdepartementet
Kommunalbanken AS
Konkurransetilsynet
Kpmg AS
KS
Kultur- og likestillingsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Nasdaq OMX Oslo ASA
Nordic Trustee
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges eiendomsmeglerforbund
Norges handelshøyskole
Norges ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norges Rederiforbund
Norges Røde Kors
Norges Skogeierforbund
Norsk Bergindustri
Norsk Crowdfunding Forening
Norsk Hydro ASA
Norsk Journalistlag
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk landbrukssamvirke
Norsk olje og gass
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening
Norsk Sjøoffiserers Forbund
Norsk takst
Norsk Venturekapitalforening
Norsk Økrimforening
Norske Boligbyggelags Landsforbund SA
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
NOS Clearing ASA
NTL-Skatt
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Oslo Børs
Oslosenteret
Pensjonskasseforeningen
Personskadeforbundet LTN
Plan International Norge
Publish What You Pay Norway
Redd Barna
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Regnskap Norge
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Samferdselsdepartementet
Sivilombudet
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
SMB Norge
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Statens pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Statsministerens kontor
Stiftelsesforeningen
Storebrand ASA
Støttekomiteen for Vest-Sahara
The Nordic Association of Electricity Traders
The Nordic Association of Marine Insurers (CEFOR)
Tietoevry Norge
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Utenriksdepartementet
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen ASA
Virke Inkasso
Yara International ASA
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet