Forskrift om endringer i finansforetaksforskriften og forskrift om risikostyring og internkontroll

Fastsatt av Finansdepartementet 28.06.2023 med hjemmel i lov 16. desember 2022 nr. 91 om låneformidling (låneformidlingsloven) §§ 1-4 og 7-4, lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) §§ 2-1, 15-1 og 16-1, og lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med finansforetak mv. (finanstilsynsloven) § 4 nr. 2.

I

I forskrift 9. desember 2016 nr. 1502 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksforskriften) gjøres følgende endringer:

§ 2-18 skal lyde:

§ 2-18 Unntak for utlån gjennom plattformer for lånebasert folkefinansiering

(1) Som finansieringsvirksomhet regnes ikke å yte lån gjennom plattformer for lånebasert folkefinansiering dersom:

a)     plattformene drives av et finansmeglerforetak eller finansforetak, og

b)     långivers samlede utlån gjennom plattformene ikke overstiger 1 million kroner per år.

(2) Unntaket i første ledd gjelder ikke ytelse av boliglån. Med boliglån menes lån som angitt i lov 16. desember 2022 nr. 91 om låneformidling § 1-2 bokstav a.

Nåværende § 15-7 blir ny § 15-9

Ny § 15-7 skal lyde:

§ 15-7 Godtgjørelse til ansatte med ansvar for kredittvurderinger

(1) Finansforetak må ikke avlønne ansatte eller evaluere ansattes prestasjoner på en slik måte at evnen til å påse at kundens interesser ivaretas på best måte, svekkes.

(2) Godtgjørelsesordninger til ansatte som foretar kredittvurdering av kunder, og for ledere til slike ansatte, skal være i tråd med følgende prinsipper:

a. Godtgjørelsesordningen skal være forenelig med og fremme en forsvarlig og effektiv risikostyring.

b. Godtgjørelsesordningen skal ikke oppmuntre til risikotaking som overskrider virksomhetens risikoprofil.

c. Godtgjørelsesordningen skal være i tråd med foretakets forretningsstrategi, målsettinger, verdier og langsiktige interesser, og den skal omfatte tiltak for å unngå interessekonflikter.

d. Godtgjørelse kan ikke være avhengig av antall eller andelen av innvilgede lån eller andre salgsmål.

 

Ny § 15-8 skal lyde:

§ 15-8 Godtgjørelse til ansatte som gir rådgivning til forbrukere

Godtgjørelsesordninger til ansatte i finansforetak som gir råd til forbrukere om lån, skal ikke påvirke ansattes evne til å handle i tråd med forbrukerens interesser. Godtgjørelsen skal ikke være avhengig av salgsmål.

Nåværende § 15-9 og § 15-10 blir ny § 15-10 og § 15-11.

Ny del III i kapittel 15 skal ha følgende tittel: Del III Godtgjørelse til agenter

Ny § 15-12 skal lyde:

§ 15-12 Godtgjørelse til finansmeglerforetak og finansagentforetak

(1) Et finansforetaks godtgjørelse til finansmeglerforetak og finansagentforetak skal være i tråd med reglene om god forretningsskikk i finansforetaksloven § 13-5 og lov 16. desember 2022 nr. 91 om låneformidling § 7-1.

(2) Finansforetak må ikke godtgjøre finansmeglerforetak og finansagentforetak eller evaluere deres prestasjoner på en slik måte at evnen til å påse at kundens interesser ivaretas på best måte, svekkes. Finansforetaket skal herunder ikke benytte avlønningsordninger, salgsmål eller andre insentiver som kan påvirke foretakene til å anbefale et bestemt produkt fremfor et annet produkt som er bedre egnet for kunden.

Ny del VI i kapittel 16 skal ha følgende tittel: Del VI Kvalifikasjonskrav for ansatte i finansforetak

Ny §§ 16-12, 16-13, 16-14, 16-15 og 16-16 skal lyde:

§ 16-12 Kvalifikasjonskrav for ansatte

(1) Ansatte i finansforetak som utformer, tilbyr eller bevilger boliglån som definert i lov 16. desember 2022 nr. 91 om låneformidling § 1-2 bokstav a, eller som gir råd om boliglån til forbrukere, skal ha nødvendig kunnskap og kompetanse til å utforme, tilby, bevilge og yte en forsvarlig rådgivning om boliglån. Dersom inngåelse av en avtale om boliglån omfatter en tilleggstjeneste, skal ansatte i tillegg ha kunnskap og kompetanse om tilleggstjenesten.

(2) Foretaket skal ha interne regler for å sikre at kravene til kunnskap og kompetanse til enhver tid er oppfylt. De interne reglene skal identifisere hvilke ansatte og ledelse som omfattes av kravene.

§ 16-13 Minstekrav til kunnskap og kompetanse

(1) I finansforetak skal ansatte som utformer, tilbyr, bevilger eller gir råd om boliglån, samlet sett ha nødvendig kunnskap og kompetanse om:

1.     Boliglån og tilleggstjenester som vanligvis tilbys sammen med boliglån.

2.     Lovgivningen som gjelder boliglånsavtaler med forbrukere, og særlig om forbrukervernregler.

3.     Prosessen ved kjøp av bolig.

4.     Verdsettelsesvurderingen av fast eiendom som stilles som sikkerhet for boliglån.

5.     Tinglysning.

6.     Boligmarkedet.

7.     Regler om god forretningsskikk.

8.     Prosedyrene for kredittvurdering av forbrukere, og kompetanse til å foreta kredittvurdering av forbrukere, dersom dette er relevant.

9.     Finans og økonomi, herunder om privatøkonomi.

(2) Denne bestemmelsen gjelder tilsvarende for styremedlemmer, daglig leder og faktisk leder i finansforetaket.

§ 16-14 Kvalifikasjonskrav

(1) Kvalifikasjonskrav som nevnt i § 16-13 innebærer krav til faglige kvalifikasjoner og yrkeserfaring.

(2) Yrkeserfaring kan ikke alene danne grunnlaget for oppfyllelse av kravet til kunnskap og kompetanse.

§ 16-15 Filial av kredittinstitusjoner med hovedsete i en annen EØS-stat

Bestemmelsene i §§ 16-12 til 16-13 gjelder tilsvarende for ansatte i filial av kredittinstitusjoner her i riket, etablert i en annen EØS-stat. Bestemmelsen i § 16-13 første ledd gjelder for personene som utgjør filialens ledelse.

§ 16-16 Grensekryssende virksomhet fra annen EØS-stat

Bestemmelsen i § 16-12 og § 16-13 første ledd nr. 2, 3, 5 og 6 gjelder tilsvarende for ansatte i kredittinstitusjoner som yter grensekryssende virksomhet fra annen EØS-stat her i riket.

 

II

I forskrift 22. september 2008 nr. 1080 om risikostyring og internkontroll gjøres følgende endringer:

§ 1 skal lyde:

Forskriften gjelder for

1.     Regulerte markeder

2.     Verdipapirforetak

3.     Forvaltningsselskaper for verdipapirfond

4.     Betalingsforetak og opplysningsfullmektiger

5.     E-pengeforetak

6.     Forsikringsformidlingsvirksomhet

7.     Eiendomsmeglingsforetak

8.     Inkassoforetak

9.     Regnskapsforetak

10.  Gjeldsinformasjonsforetak

11.  Låneformidlingsvirksomhet, unntatt aksessorisk låneformidling

12.  Revisjonsforetak

 

III

Endringene i finansforetaksforskriften § 2-18 trer i kraft fra 31. desember 2023. Øvrige endringer trer i kraft fra 1. juli 2023.

Finansforetakene skal senest oppfylle kravene i finansforetaksforskriften §§ 15-7, 15-8 og 15-12 innen 1. juli 2024.

Kvalifikasjonskravene i finansforetaksforskriften §§ 16-12 til 16-16, skal for årene 2023 og 2024 være gjennomført og dokumentert innen 31. desember 2024.