Lov om låneformidling og tilhørende forskrifter trer i kraft 1. juli 2023

Finansdepartementet har fastsatt forskrift til ny lov om låneformidling, samt endringer i finansforetaksforskriften og internkontrollforskriften. Låneformidlingsloven og tilhørende forskrift vil tre i kraft 1. juli 2023, men med ett års overgangsregel for foretak som allerede driver låneformidlingsvirksomhet.

Låneformidlingsloven vil bedre forbrukerbeskyttelsen, blant annet gjennom nye krav til egnethet, krav til god forretningsskikk, forsvarlig virksomhetsstyring og krav til godtgjørelsesordninger for de som formidler lån. Loven skal også bidra til å fremme finansiell stabilitet, først og fremst gjennom å stille krav til forsvarlig långivning.

Låneformidlingsloven gjennomfører de offentligrettslige delene av boliglånsdirektivet i norsk rett.

Finansdepartementet sendte Finanstilsynets forslag til forskrifter til låneformidlingsloven og forslag til endringer i finansforetaksforskriften og internkontrollforskriften på høring 21. mars 2023.

Høringsfristen var 2. mai 2023.

De fastsatte forskriftene bygger på Finanstilsynets forslag, med enkelte endringer:

  • Finansdepartementet viderefører finansforetaksforskriften § 2-18, som åpner for at det kan gis lån til via folkefinansieringsplattformer uten at långiver har konsesjon. Med virkning fra 31. desember 2023 vil imidlertid finansforetaksforskriften § 2-18 ikke lenger gjelde for boliglån. Fra 1. januar 2024 kan boliglån kun ytes gjennom folkefinansieringsplattformer dersom den som yter lånet har konsesjon. Finansdepartementet vil vurdere om det også bør gjøres endringer i adgangen til å yte usikrede lån til forbrukere gjennom folkefinansieringsplattformer. Det nevnes i den forbindelse at Verdipapirlovutvalget har et utestående mandat om å vurdere regulering av folkefinansiering til forbrukere.
  • Aksessoriske låneformidlere (eksempelvis bil- og elektronikkforhandlere som formidler kreditt) må registreres hos Finanstilsynet og oppfylle tilpassede krav til kunnskap og interne rutiner. Aksessorisk formidling av lån til forbrukere vil imidlertid fortsatt ikke være omfattet av finansavtaleloven.

Forskriftene er utformet med overgangsregler. Foretak som allerede driver virksomhet som krever tillatelse eller registrering etter loven, må oppfylle lovens krav innen 12 måneder etter lovens ikrafttredelse.

Nærmere veiledning om låneformidling, herunder registrerings- og søknadsskjemaer, finnes på Finanstilsynets nettsider.

Les mer: