Høring – privat konsum i selskap

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Finansdepartementet har sendt et forslag på høring om særregler for å motvirke privat konsum i selskap. Forslaget er ment å redusere mulighetene for urettmessig gunstig beskatning, og forenkle bevisvurderingene for Skatteetaten. Departementet oppfordrer til å sende inn høringsinnspill.

Personlig selskapseier og selskapet kan med dagens regler oppnå en urettmessig gunstig beskatning ved å la selskapet dekke eiers private kostnader. Det gjøres ved at selskapet kjøper eiendeler eller tjenester som eier benytter privat, eller som selges videre til eier uten at selskapet får dekket sine kostnader.

Etter gjeldende regler skal selskapet uttaksbeskattes og eier utbyttebeskattes for fordelen som overføres fra selskap til eier. I praksis skjer ofte ikke det, fordi eier og selskapet ikke innberetter riktige opplysninger til Skatteetaten.

– Regjeringen vil ha et rettferdig skattesystem, som er forutsigbart for folk og bedrifter. I Hurdalsplattformen står det at vi skal utrede omfanget av tilpasninger til aksjonærmodellen og fritaksmetoden, og hvilke tiltak som må til for å unngå slike utilsiktede tilpasninger. Dette forslaget er et viktig skritt på veien for å unngå ulovlig skattetilpasning. Samtidig vil jeg understreke at vi vil lytte til høringsinnspill, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Privat konsum i selskap har vært og er et prioritert kontrollområde for Skatteetaten. Skatteetatens kontroller har avdekket betydelige beløp i uoppgitt inntekt. Samtidig er arbeidet med å avklare saker om privat konsum i selskap ressurs­krevende. Etatens erfaring er at økt kontroll etter de gjeldende reglene ikke er tilstrekkelig til å sikre skattlegging av privat konsum i selskap.

Ved innføring av nye regler vil det i en periode være behov for ekstra ressurser til veiledning og kontroll. Departementet antar likevel at reglene i løpet av relativt kort tid vil være ressursbesparende, og at reglene vil gi bedre forutsigbarhet både for skattyter og Skatteetaten.