Høring - forslag til særregler om skattlegging av privat konsum i selskap

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til særregler om skattlegging av privat konsum i selskap.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.08.2022

Vår ref.: 22/2695

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til særregler om skattlegging av privat konsum i selskap.

Etter forslaget anses en eier med bestemmende innflytelse i et aksjeselskap mv. eller ansvarlig selskap mv. som eier eller disponerer boligeiendom, fritidseiendom, båt, fly eller helikopter, for å ha hatt disposisjonsrett til formuesobjektet hele året. Den skattepliktige fordelen disposisjonsretten utgjør, fastsettes sjablongmessig. Sjablongene foreslås satt høyt, slik at det ikke vil lønne seg å eie formuesobjektene i selskap til privat konsum. I tillegg foreslås særregler ved overdragelse av nevnte formuesobjekter fra selskap til eier eller eiers nærstående.

Den enkelte høringsinstans bes vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er 1. august 2022. For å avgi høringsuttalelse gå til høringen på www.regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

 

Cecilie Beck Landet
avdelingsdirektør

 

                                                                       Andrea Nyland Haugen
                                                                       rådgiver

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og distriktsdepartementet
Kultur- og likestillingsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
Domstolsadministrasjonen
Finans Norge (FNO)
Finanstilsynet
Handelshøyskolen BI, Institutt for rettsvitenskap og styring
Hovedorganisasjonen Virke
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Maritimt Forum
NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon
NMBU v/Senter for skatte- og adferdsforskning (Skatteforsk)
Norges Bank
Norges Bondelag
Norsk Eiendom
Norges Fiskarlag
Norges Handelshøyskole
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
Norges Rederiforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Flygerforbund
Norsk Økokrimforening (NØF)
Norsk Sjøoffisersforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Regelrådet
Regnskap Norge
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
SMB Norge
Småbedriftsforbundet
Statistisk sentralbyrå
Storbedriftenes skatteforum
Equinor ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor
Tolldirektoratet
Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet, Forskergruppe skatt og avgift
Universitet i Oslo, Det juridiske fakultet, Institutt for offentligrett
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
ØKOKRIM
Økonomiforbundet