Regjeringen vil legge til rette for akkreditering av Forsvarets fagutdanning

– Regjeringen har høye ambisjoner innenfor utdanning. Nå ønsker vi å åpne for at flere av Forsvarets utdanninger skal kunne akkrediteres som fagskoleutdanninger etter nasjonale standarder, slik at personellets kompetanse og kunnskap får økt synlighet og anerkjennelse, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Regjeringen sender nå forslag til endringer i fagskoleloven på høring, der et av forslagene er en generell unntakshjemmel fra fagskoleloven. Forslaget innebærer at flere av Forsvarets utdanninger kan få permanente unntak fra loven og dermed tilbys som fagskoleutdanninger.

Forsvaret har et omfattende utdanningssystem, og personellet bruker en stor andel av sin karriere i fagutdanning, fagopplæring og funksjonsrettet utdanning og opplæring (fag- og funksjonsutdanning).  Fag- og funksjonsutdanning i Forsvaret har hittil ikke vært akkreditert etter nasjonale standarder. Det betyr blant annet at de ansatte ikke har fått studiepoeng for gjennomført fagutdanning.

– Forsvaret har mange veldig gode utdanninger som vi mener bør kunne bli akkreditert slik at ansatte kan få anerkjent sin kompetanse og utdanning utenfor Forsvaret. Det krever noen unntak fra fagskoleloven, blant annet fra krav til organisering og opptakskrav, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

I 2022 ble det igangsatt en pilot for akkreditert minedykkerutdanning i Sjøforsvaret. Selv om de foreløpige erfaringene med piloten er positive, både i Sjøforsvaret og blant elevene, har det ikke vært mulig å gi utdanningen permanent akkreditering, blant annet fordi dagens fagskolelov bare gir mulighet for unntak fra loven i forbindelse med forøk og piloter. En unntakshjemmel i fagskoleloven vil innebære at Forsvaret blant annet kan fastsette særskilte opptakskrav der det er nødvendig, slik som gyldig sikkerhetsklarering.

En person med fagskoleutdanning har en kompetanse som er kvalifiserende i sivil sammenheng, både nasjonalt og internasjonalt. FFIs studier av hvorfor personellet i Forsvaret slutter viser at mange ønsker å ta en sivilt anerkjent utdannelse. Ønsket om utdanning er særlig fremtredende blant det yngre personellet.

– Akkreditering av utdanninger i Forsvaret vil kunne være et viktig tiltak for å beholde personellet lenger i Forsvaret, for å kvalitetssikre utdanningene, og for å synliggjøre Forsvarets kompetanseproduksjon i det sivile samfunnet, sier Gram.

En stor del av Forsvarets fag- og funksjonsutdanning foregår i distriktene.

– Et kvalitetssikret og sivilt anerkjent utdanningstilbud i kombinasjon med fast tilsetting i Forsvaret vil kunne øke attraktiviteten av Forsvaret som arbeidsplass i distriktene. God utdanning er viktig for et lite land som Norge. Forsvaret – som resten av samfunnet – er avhengig av tilgang til tilstrekkelig og relevant kompetanse i befolkningen for å kunne fungere, og for at Forsvaret skal kunne ivareta sitt samfunnsoppdrag, avslutter forsvarsministeren.