Statsbudsjettet 2023

Høy gassproduksjon og store ringvirkninger fra norsk sokkel

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Norsk gassproduksjon er for øyeblikket på et høyt nivå historisk sett. Anslaget for salgsgass fra norsk sokkel i år er 122 milliarder standard kubikkmeter (Sm3). Dette er om lag 8 prosent eller 100 TWh, høyere enn i fjor. Bortfallet av betydelige mengder russisk gass til Europa søkes erstattet av økt LNG-import, økt import fra blant annet Norge samt redusert forbruk. Energikrisen i Europa gjør norsk gassalg enda viktigere for Europa enn før.

— Norsk sokkel leverer betydelige mengder energi til Europa, og norsk gass er nå svært viktig for Europa. Norsk gasseksport til Europa ligger an til å øke med hele 100 TWh energi fra i fjor. Det viktigste Norge kan bidra med nå for å hjelpe våre naboer i Europa er å opprettholde høy daglig produksjon og å investere i ny produksjon på sokkelen, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Total norsk petroleumsproduksjon anslås til 236 millioner Sm3 oljeekvivalenter[1] i 2022, noe som tilsvarer om lag 2500 TWh i primærenergi. Samlet produksjonen ventes å øke frem mot 2024.

Det er betydelig usikkerhet i prisene på gass og olje fremover. Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten anslås i budsjettet til godt over 1 000 milliarder kroner både i år og i 2023. De høye inntektene skyldes i hovedsak en forventning om høye olje- og særlig gasspriser, forsterket av en svakere kronekurs. Statens inntekter fra petroleumsvirksomheten overføres i sin helhet til oljefondet (SPU).    

Store ringvirkninger fra sokkelen de nærmeste årene

Investeringene i år er ventet å bli om lag 182 milliarder kroner, om lag samme nivå anslås også til neste år. Dette er et noe lavere nivå enn de siste årene. Om lag 200 000 sysselsatte kan knyttes direkte eller indirekte til petroleumsvirksomheten i Norge.

— Utbyggingsprosjekter og drift av feltene er en viktig, positiv impuls i fastlandsøkonomien. Aktiviten til havs utgjør et stort marked for norsk leverandørindustri, og bidrar til positive ringvirkninger og sysselsetting over hele landet, sier Aasland.

Det gjøres kontinuerlig investeringer på felt i drift, samtidig som nye felt bygges ut. Departementet forventer innlevering av flere utbyggingsplaner innen utgangen av 2022. Disse bidrar til å opprettholde aktivitetsnivået på norsk sokkel de neste årene. Samlede investeringer er ventet å øke noe frem mot midten av 2020-tallet. De fleste nye investeringsprosjektene er mindre havbunnsutbygginger som fases inn til eksisterende infrastruktur, men det er også ventet investeringsbeslutning for selvstendige utbyggingsprosjekt.

— De nye utbyggingsprosjektene vil også bidra til at Norge kan opprettholde et relativt høyt produksjonsnivå frem mot 2030 og slik fortsette å være en stabil leverandør av energi til Europa. Det trengs imidlertid kontinuerlig tiltak for økt utvinning, nye feltutbygginger og nye funn gjennom leting for å motvirke et naturlig fall i produksjon fra eksisterende felt over tid. Dette vil regjeringen legge til rette for gjennom å utvikle næringen videre, sier Aasland. 

[1] [1] 1000 Sm3 gass tilsvarer 1,0 Sm3 oljeekvivalenter