Ikrafttredelse av endringer i verdipapirfondloven og AIF-loven

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Lov om endringer i verdipapirfondloven mv. (gjennomføring av EØS-rett, administrative sanksjoner og andre forvaltningstiltak) trådte delvis i kraft 1. august 2021. Regjeringen har nå vedtatt at resten av loven skal tre i kraft fra 1. januar og 1. februar 2023.

ELTIF-forordningen, pengemarkedsfondsforordningen og tilsyns- og reaksjonsbestemmelser på fondsområdet vil nå få virkning i norsk rett.

Endringene innebærer ikrafttredelse av to forordninger og bestemmelser om tilsyn og reaksjoner på fondsområdet:

  • Forordningen om europeiske langsiktige investeringsfond (ELTIF-forordningen), som gjennomført i AIF-loven § 1 a-3, trer i kraft 1. januar 2023.

  • Pengemarkedsfondsforordningen, som gjennomført i verdipapirfondloven § 1-7 og vist til i AIF-loven § 1 a-4, trer i kraft 1. februar 2023.

  • Regler om tilsyn og reaksjoner i verdipapirfondloven om overtredelsesgebyr og forbud mot å ha ledelsesfunksjon trer i hovedsak i kraft 1. januar 2023. Hjemler for Finanstilsynet til å kunne ilegge overtredelsesgebyr for overtredelse av ELITF- og pengemarkedsfondsforordningen i AIF-loven og verdipapirfondloven trer i kraft samtidig som forordningene.