Informasjonsskriv om behandlingen av barnevernssaker

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Barne- og familiedepartementet har den 10. juni sendt ut et informasjonsskriv om behandlingen av barnevernssaker på bakgrunn av tre avgjørelser avsagt i Høyesteretts storkammer i mars 2020.

Brevet er sendt til alle kommuner og fylkesmannsembeter og omhandler konsekvensene avgjørelsene får for saksbehandlingen i barnevernssaker. Høyesteretts avgjørelser gjaldt ulike spørsmål knyttet til norsk barnevernlovgivning og forholdet til Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 8 om retten til familieliv.

I avgjørelsene kom Høyesterett med føringer om hvordan norske barnevernsmyndigheter og domstoler skal forholde seg til domstolpraksis fra Den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg (EMD). Høyesterett har i disse sakene presisert kravene til barnevernets saksbehandling, særlig når det gjelder vurderinger og begrunnelser av saker om adopsjon, omsorgsovertakelser og samvær.

Brevet kan du lese her:

Informasjonsskriv om barnevernssaker - nye retningslinjer fra Høyesteretts om saksbehandling.pdf