Innspillsmøte til stortingsmelding om flom og skred

Regjeringen er i gang med en ny stortingsmelding om flom og skred, etter flere alvorlige flom- og skredhendelser og påfølgende oppdatert kunnskap de siste ti årene. Olje- og energidepartementet ønsker innspill til arbeidet, og inviterer til innspillsmøte fredag 27. oktober på Hamar.

Nett-tv Innspillsmøte til stortingsmelding om flom og skred

Se sendingen her

Se sendingen her

Dagens regelverk, ansvarsforhold, ordninger og praksis gjennomgås. Politikken på flom- og skredområdet skal oppdateres slik at samfunnet står bedre rustet i møte med fremtidige hendelser, blant annet basert på Gjerdrumutvalgets utredning.

– I tiden fremover må vi forberede oss på å møte flere alvorlige flom- og skredhendelser. Gjerdrumskredet i 2020 og ekstremværet Hans i 2023 er eksempler på hendelser som viser hvor store konsekvensene kan være og hvor viktig arbeidet med forebygging og beredskap er. Vi må lære av de erfaringene vi har gjort oss så langt, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Innspillsmøtet vil gi aktører fra offentlig, privat og frivillig sektor mulighet til å komme med sine meninger og erfaringer på flom- og skredområdet. Særlig relevante temaer er kartlegging og annen kunnskapsbygging, arealplanlegging, sikringstiltak, varsling og beredskap knyttet til både ny og eksisterende bebyggelse. Innspillene vil danne et viktig grunnlag for stortingsmeldingen som tas sikte på å legges frem våren 2024.

– Jeg håper flest mulig vil bidra med innspill. Vi trenger et erfaringsbasert grunnlag for å gjøre endringer på dette området, for å få til best mulig forebygging og håndtering av naturfarer. Vi må ikke glemme at dette handler om å beskytte liv og eiendom, sier Aasland.

Innspillsmøtet ble arrangert fredag 27. oktober kl. 12:00 på Hamar.

I tillegg til det fysiske innspillsmøtet, inviterer vi også til skriftlige innspill sendt til postmottak@oed.dep.no. Marker gjerne e-posten med "Innspill til stortingsmelding om flom og skred." Frist for skriftlige innspill er 3. november 2023.

Møtet ble også streamet fra regjeringens nettsider.

Les mer i invitasjonen til innspillsmøtet:

Arrangementet filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og kan følges direkte på denne siden.
Her kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer publiseringspunkt til medier som vil sende arrangementet direkte. DSS kan kontaktes på telefon 22 24 88 45 eller epost dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider finner embed-kode ved å trykke «Del video»-knappen i videospilleren på siden.