Historisk arkiv

Jan Mayen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

På denne samlesiden finner du informasjon om konsekvensutredning - KU Jan Mayen.

 
 
I den helhetlige forvaltningsplan for Norskehavet besluttet regjeringen å igangsette en åpningsprosess for petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen, med sikte på tildeling av utvinningstillatelser. En åpningsprosess etter petroleumsloven består av to hovedelementer; kartlegging av ressursgrunnlaget for petroleum og en konsekvensutredning.

Havområdene på norsk side ved Jan Mayen som omfattes av åpningsprosessen, omfatter et areal på ca 100 000 km2, og grenser mot grønlandsk sektor i vest og mot islandsk sektor i sør. Det er allerede foretatt undersøkelser av havområder rundt Jan Mayen, i tillegg til undersøkelser av flora og fauna på selve øya. Geologisk kartlegging foretas i perioden 2012- 2014.
 
Departementet har høsten 2011 fastsatt utredningsprogrammet, som består av det opprinnelige forslaget til program, samt departementets vurdering og ivaretakelse av innkomne høringsuttalelser.

• Forslag til utredningsprogram
• Innkomne høringsuttalelser og departementets vurdering av disse.

Relevante lenker:

St. meld nr. 37 (2008-2009)

Anskaffelse av studie:

Avsluttede konkurranser:

Infrastruktur og logistikk. Kontrakt tildelt: Analyse &Strategi  Multiconsult.

Andre miljøkonsekvenser av planlagt virksomhet: Tildelt Akvaplan-niva

Konsekvenser av akutte utslipp for lokalsamfunn og lokalt næringsliv -Kontrakt tildelt: Norut Tromsø

Infrastruktur og logistikk -Ikke tildelt ennå

Regulære utslipp til luft - Ikke tildelt ennå

Beredskaps- og støttefunksjoner  - Kontrakt tildelt: Proactima

Ringvirkninger av petroleumsvirksomheten i Barentshavet sørøst og ved Jan Mayen - Kontrakt tildelt: Pöyry

Oljevern - Kontrakt tildelt: DNV

Risiko ved akuttutslipp - miljørisiko - Kontrakt tildelt: DNV

Regulære utslipp til sjø - Kontrakt tildelt: Akvaplan-niva

Sameksistens med fiskeri og havbruk ved normal drift - Kontrakt tildelt: Akvaplan-niva

Nyhetssaker:

Konsekvensutredningsprogram for Jan Mayen
 
180 millioner til kartlegging ved Jan Mayen
 
Startskuddet for åpningsprosessen av havområdene ved Jan Mayen
 
Ti millioner til åpningsprosess ved Jan Mayen

Olje- energiministeren på Jan Mayen-befaring