Justis- og beredskapsministerens innlegg på overleveringen av NSMs sikkerhetsfaglig råd

Kjære alle sammen.

Alvoret i dagens sikkerhetspolitiske situasjon understreker behovet for at vi har en helhetlig og langsiktig tilnærming til nasjonal sikkerhet i Norge.

Bakteppet er ikke bare den sikkerhetspolitiske situasjonen vi har sett etter Russlands invasjon av Ukraina, men det er også utviklingen i trusselbildet over tid, før invasjonen, hvor vi blant annet ser at bruk av sammensatte virkemidler fra trusselaktørenes side har blitt stadig mer aktuelt.

***

I dag står overfor et skjerpa risikobilde. Vi utfordres av stater som har et sikkerhetspolitisk ambisjonsnivå som ikke samsvarer med Norges sikkerhetpolitiske interesser og nasjonale sikkerhetsinteresser.

Dette er stater som bruker et bredt spekter av virkemidler. PST, E-tjenesten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet trekker alle frem digitale trusler og sammensatt virkemiddelbruk mot Norge.

Det er mange eksempler etter hvert. Bergen Engines-saken viste behovet for å ha gode mekanismer og regulatoriske virkemidler for å sikre nasjonal kontroll og nasjonal sikkerhet. Dette er viktig for regjeringen og vi tar nå flere sterke grep for å sikre mere nasjonal kontroll.

Digitalisering og teknologiutvikling gjør oss effektive, men gjør oss også mer sårbare. Stadig flere virksomheter rammes av digitale angrep. Konsekvensene av slike angrep er store, både rent økonomisk, men også i form av at viktige samfunnsfunksjoner blir satt ut av spill, eller at sensitiv informasjon kan komme på avveie.

Den nye sikkerhets politiske situasjonen i Europa har ført til stadig mere bevissthet hos folk om at vi trenger mer nasjonal kontroll. Utfordringene ved hvem som eier Norge – ressurser, eiendom, infrastruktur – og hvem som har kontroll på disse tingene er blitt satt på dagsorden.

***

Regjeringen mener vi må ha offensive og målrettede tiltak for å svare på de utfordringene vi står overfor. Før jul la vi fram en stortingsmelding om nasjonal kontroll og digital motstandskraft, som nylig ble behandlet i Stortinget. Stortingsbehandlingen viser også at det er bred enighet om viktigheten av meldingen og den retningen som er satt.

I mars la regjeringen fram et lovforslag om å styrke kontrollen med oppkjøp som kan true eller være i strid med nasjonale sikkerhetsinteresser. Forslaget vil gi økt kontroll med erverv av virksomheter som har betydning for nasjonal sikkerhet.

Og før helgen la regjeringen fram et lovforslag som er Norges første lov om digital sikkerhet. Loven skal bidra til å styrke den digitale sikkerheten i virksomheter som har en særlig betydning for samfunnet, og som er med på å styrke ansvaret virksomheten har for å iverksette tiltak.

NSMs sikkerhetsfaglige råd vil i enda større grad bidra til at vi utvikler effektive tiltak som reduserer våre sårbarheter. Dette handler om bevissthet, det handler økt risikoforståelse. Jeg mener det er av stor betydning at det er Nasjonal sikkerhetsmyndighet, med sin tverrsektorielle portefølje og sitt tverrsektorielle ansvar, som legger fram dette rådet. NSM har gjennom sitt samfunnsoppdrag en helhetlig oppmerksomhet på den forebyggende sikkerheten.

Det unike med, og styrken med dagens organisering, er at vi og Forsvarsdepartementet har et felles fagmiljø, som setter NSM i stand til å se utfordringer og tiltak på tvers av sivil og militær sektor.

Dagens lansering av NSMs sikkerhetsfaglige råd er et godt eksempel på at vi evner å tenke helhetlig og jobbe på tvers av de ulike sektorene.

***

NSMs sikkerhetsfaglige råd er et viktig innspill til politikk-utformingen på sikkerhetsfeltet. Sammen med utredningene fra Forsvarskommisjonen og Totalberedskapskommisjonen, vil NSMs sikkerhetsfaglige råd gi et godt grunnlag til å kunne se totaliteten av de utfordringene som i dag preger det norske samfunnet.

Regjeringen er opptatt av å få et best mulig beslutningsgrunnlag, et grunnlag som skal være solid faglig fundert, og som står seg i et langsiktig perspektiv, for nå må vi tenke langsiktig. Derfor blir NSMs sikkerhetsfaglige råd et verdifullt bidrag til den politiske prosessen som ligger foran oss.

Da vil jeg gi ordet til forsvarsministeren.

***